Dr.sc.ing. Marianna Laka

Izglītība

1992. Inženierzinātņu doktora grāds. LZA Polimēru mehānikas institūta Habilitācijas un promocijas padome

Zinātniskās intereses un kompetence

Mikro- un nanodaļiņu iegūšana no celulozes, hitozāna un koka apstrādes atlikumiem, šo materiālu un to saturošo kompozītu strukturālās, fizikāli ķīmiskās, mehāniskās un barjera īpašības.

Nozīmīgākie projekti

2019. LV KĶI grants. Kaņepju kompleksā pārstrāde un to produkti (HEMPWISDOM). 

2018 – 2021. LZP FLPP. Koksni imitējošie biokompozīti (WOODMIMIC). 

2018. LV KĶI grants. Celulozes reģenerācija un modifikācija videi draudzīgu materiālu iegūšanai (RenModCell).

2014 – 2017. Valsts Pētījumu programma. „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas” (Res Prod). 

2014 – 2015. ERAF Projekts. Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem 

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Laka M., Skute M., Janceva S., Fridrihsone V., Sable I., Vecbiskena L., Grinfelds U., Andze L., Zoldners J. 2017 Nanoparticle gels obtained from hardwood and softwood bark for reinforcing of paper. Materials Engineering, 267, 12-16.​

  2. Andze L., Zoldners J., Rozenberga L. Sable I., Skute M., Laka M., Vecbiskena L., Andzs M., Actins A.2018 Effect of molecular chitosan on recovered paper properties described by mathematic model. Cellulose Chemistry and Technology, 52 (9-10), 873-881.​

  3. Vikele L., Laka M., Sable I., Rozenberga L., Grinfelds U., Zoldners J., Passas R., Mauret E. 2017 Effect of chitosan on properties of paper for packaging. Cellulose chemistry and technology, 51 (1-2), 67-73.

  4. Laka M., Vikele L., Rozenberga L. , Janceva S. 2016 , Nanoparticle fillers obtained from wood processing wastes for reinforcing of paper. AIP Conference Proceedings, 1736, 020112-1 - 020112-4.

  5. Laka M., Treimanis A., Chernyavskaya S., Skute M., Rozenberga L., Vikele L. 2015 Micro-nanoparticle gels obtained from bark for their use alone and with chitosan and NaCMC in paper coating. Holzforschung, 69(6), 745-749.

  6. Laka M., Chernyavskay S., Treimanis A. 2011 Performance of biopolymer films with reinforcing cellulose containing fillers from pine pulp and bark and birch sawdust. Holzforschung, 65(5), 639-642.

  7. Laka M., Chernyavskaya S. 2009 Effect of salts on the formation and properties of microcrystalline cellulose and chitosan gel. Holzforschung, 63(6), 665-669