Dr.sc.ing. Uldis Grīnfelds

Izglītība

2012. Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds materiālzinātnēs (Dr. ing.). Meža fakultāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes promocijas padome.

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes uzbūve, ķīmiskais sastāvs. Celulozes un papīra kompozītmateriālu iegūšana un īpašību raksturojums. Ekoloģiskā būvniecība un ekoloģiskie materiāli. Koksnes zinātne un materiāli.

Nozīmīgākie projekti

2019. LV KĶI grants. Kaņepju kompleksā pārstrāde un to produkti (HEMPWISDOM). 

2017. LV KĶI grants “Celulozes reģenerācija un modifikācija videi draudzīgu materiālu iegūšanai”

2017. Līgumpētījums “Dažādu koku sugu ekosorbenta pētījumi” Norvēģu grants. 

2014. - 2015. ERAF projekts „Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem.” 

2016. Līgumpētījums „Jaunas tehnoloģijas attīstība SIA Livonia Print ofseta drukas nepilnību novēršanai”, pētnieks, vadītājs

Papildus informācija

no 2017. Kokrūpniecības ekspertu padomes loceklis

no 2013. Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības (LKKES) Testēšanas laboratorijas vadītājs.

no 2010. Rīgas Tehniskā koledža, viesdocents, kvalifikācijas komisijas loceklis.

no 2015. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte. Meža fakultātes, maģistratūras programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” kvalifikācijas komisijas loceklis.

Nozīmīgākās publikācijas

  1. Vikele L., Laka M., Sable I., Rozenberga L., Grinfelds U., Zoldners J., Passas R., Mauret E. 2017 Effect of chitosan on properties of paper for packaging. Cellulose chemistry and technology, 51 (1-2), 67-73.
  2. Sable I., Grīnfelds U., Vīķele L., Rozenberga L., Zeps M., Neimane U., Jansons A. 2017 Effect of Refining on the Properties of Fibres from Young Scots (Pinus Sylvestris) and Lodgepole Pines (Pinus Contorta). Baltic Forestry, 23(2), 529-533.
  3. Sable I., Grinfelds U., Vikele L., Rozenberga L., Lazdina D., Zeps M., Jansons A. 2017 Chemical composition and fiber properties of fast-growing species in Latvia and its potential for forest bioindustry.  Forestry Studies, 66, 27-32.
  4. Laka M., Skute M., Janceva S., Fridrihsone, I.Sable, L.Vecbiskena, U.Grinfelds, Andze L., Zoldners J. 2017 Nanoparticle gels obtained from hardwood and softwood bark for reinforcing of paper. Materials Engineering, 267, 12-16.
  5. Veitmans K., Grinfelds U. 2016 Wood fiber insulation material. 22nd Annual International Scientific Conference 'Research for Rural Development' proceedings,  2, 91-98.