Dr.chem. Viesturs Zeltiņš

Izglītība

1992 – Ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.chem.), Augstmolekulāro savienojumu ķīmija; Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūta Habilitācijas un promocijas padome

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes un citu dabā atjaunoties spējīgu no augu valsts iegūstamu izejvielu racionāla izmantošana tautsaimniecībā, izmantojot to dziļās pārstrādes tehnoloģijas, ar mērķi iegūt siltumizolācijas un citus poliuretāna tipa pārklājumus un izstrādājumus.

Nozīmīgākie projekti

2014-2015 - ERAF - Inovatīvu poliolu un poliolu sistēmu izstrādne no reciklēta polietilēntereftalāta (PET) pārslām un atjaunojamo izejvielu resursiem (Nr.2014/0043/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/063),pētnieks

2013-2015 - komercprojekts ar SIA “Tenax” - “Daudzslāņainu izolācijas paneļu ražošanā izmantojami putupoliuretāni (PUR) un putupoliizocianurāti (PIR) uz augu valsts izcelsmes eļļu bāzes” (Nr. 02/09/13-01), līgumdarba vadītājs

2011-2013 - ERAF - Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem (Nr.2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054), pētnieks

Papildus informācija

2001-2012 – LV KĶI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks

1996-2011 – Darbs licencētā būvniecības firmā “Ritols” (licence Nr. BKR 2503-R) kā zinātniskais konsultants un sertificēts būvprakses vadītājs specialitātē “Siltumizolācijas un polimērpārklājumu darbu vadīšana” (sertifikāts Nr. 20-1795)

Nozīmīgākās publikācijas

Zeltins, V., Yakushin, V., Cabulis, U., Kirpluks, M. Crude tall oil as raw material for rigid polyurethane foams with low water absorption. - Solid State Phenomena, 2017,  267 SSP, 17-22 (Doi: 10.4028/www.scientific.net/SSP.267.17).

Kirpluks, M., Cabulis, U., Zeltins, V., Stiebra, L., Avots, A. Rigid polyurethane foam thermal insulation protected with mineral intumescent mat. - Autex Research Journal, 2014, 14, 4, 259-269 (Doi: 10.2478/aut-2014-0026).

Yakushin, V., Stirna, U., Sevastyanova, I., Vilsone, Dz., Zeltins, V., Kirpluks, M.  Properties of polyurethanes based on tall oil fatty acids ester with different types of flame retardants​. - Key Engineering Materials, 2013, 559, 115-120 (Doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.559.115).