Dr. ķīm Viesturs Zeltiņš

Izglītība

1992 – iegūts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.ķīm.), Augstmolekulāro savienojumu ķīmija; Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūta Habilitācijas un promocijas padome

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes un citu dabā atjaunoties spējīgu no augu valsts iegūstamu izejvielu racionāla izmantošana tautsaimniecībā, izmantojot to dziļās pārstrādes tehnoloģijas, ar mērķi iegūt siltumizolācijas un citus poliuretāna tipa pārklājumus un izstrādājumus.

Nozīmīgākie projekti

Iepirkuma līgums Nr. 02/09/13-01 “Daudzslāņainu izolācijas paneļu ražošanā izmantojami putupoliuretāni (PUR) un putupoliizocianurāti (PIR) uz augu valsts izcelsmes eļļu bāzes”, pasūtītājs SIA “Tenax”, 2013-2015, līgumdarba vadītājs
ERAF “Jaunas siltumizolācijas materiālu putupoliuretānu iegūšanas tehnoloģijas no atjaunoties spējīgas dabas izejvielas – rapšu eļļas”, 2006-2008, projekta vadītājs.

Papildus informācija

2001-2012 – LV KĶI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks

1996-2011 – Darbs licencētā būvniecības firmā “Ritols” (licence Nr. BKR 2503-R) kā zinātniskais konsultants un sertificēts būvprakses vadītājs specialitātē “Siltumizolācijas un polimērpārklājumu darbu vadīšana” (sertifikāts Nr. 20-1795)

Nozīmīgākās publikācijas

Zeltins, V., Yakushin, V., Cabulis, U., Kirpluks, M. Crude tall oil as raw material for rigid polyurethane foams.  Solid State Phenomena, 2017, 267,17-22.

Kirpluks, M., Cabulis, U., Zeltins, V., Stiebra, L., Avots, A. Rigid polyurethane foam thermal insulation protected with mineral intumescent mat. Autex Research Journal, 2014,14, 259-269.

Yakushin, V., Stirna, U., Sevastyanova, I., Vilsone, Dz., Zeltins, V., Kirpluks, M. Properties of polyurethanes based on tall oil fatty acids esters with different types of flame retardants. Key Engineering Materials, 2013, 559, 115-120.