Dr.sci.ing. Jānis Andersons

Education

1993 - Doktora zinātniskais grāds inženierzinātnēs (Dr.sc.ing.), Latvijas Zinātņu Akadēmija, Polimēru mehanikas institūta Habilitācijas un promocijas padome 1988 – diploms fizikas specialitātē; fiziķa, pasniedzēja kvalifikācija; Latvijas Valsts Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte

Scientific interests and competence

Kompozītu un putuplastu mehānika, nehomogēnu materiālu fizikāli mehānisko īpašību izpēte un modelēšana

The most important projects

2019-2022 - M-ERA.Net 2 - Fibre-reinforced composite road guardrails (CompoRail), vadošais pētnieks 2015-2017 - Eiropas Kosmosa aģentūra - Development and validation of methodology for assessment of damage resistance properties of sandwich structures for European space sector (AO/1-7516/13/NL/KML), vadošais pētnieks 2012-2016 - 7. ietvarprogramma - The Electric Vehicle revOLUTION enabled by advanced materials highly hybridized into lightweight components for easy integration and dismantling providing a reduced life cycle cost logic (EVOLUTION) (Nr. 314744), inženieris 2013-2015 - ERAF - Jaunie "gudrie" nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām (2013/0025/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/019), LU PMI kā sadarbības partnera darba vadītājs

More information

LU Fizikas, astronomijas un mehānikas nozares doktorantūras padomes un RTU promocijas padomes «RTU P-03» loceklis 2017 - Žurnāla Mechanics of Composite Materials redkolēģijas loceklis  2011 - LZA Frīdriha Candera balva par darbu ciklu plaisāšanas mehānikā

The most important publications

J. Andersons, J. Modniks. A probabilistic model of the tensile strength of a UD flax-fabric-reinforced polymer composite. Polymer Composites, 2018, 39(6), 2101-2109 (https://doi.org/10.1002/pc.24172). J. Andersons, U. Cābulis, L. Stiebra, M. Kirpļuks, E. Spārniņš. Modeling the mode I fracture toughness of anisotropic low-density rigid PUR and PIR foams. International Journal of Fracture, 2017, 205 (1), 111–118 (DOI:10.1007/s10704-017-0194-2). J. Andersons, M. Kirpluks, L. Stiebra, U. Cabulis. Anisotropy of the stiffness and strength of rigid low-density closed-cell PIR foams. Materials and Design, 2016, 92, 836–845 (https://doi.org/10.1016/j.matdes.2015.12.122). J. Modniks, E. Spārniņš, J. Andersons, W. Becker. Analysis of the effect of a stress raiser on the strength of a UD flax/epoxy composite in off-axis tension. Journal of Composite Materials, 2015, 49, 1071–1080 (https://doi.org/10.1177/0021998314528827). U. Cabulis, I. Sevastyanova, J. Andersons, I. Beverte. Rapeseed oil-based rigid polyisocyanurate foams modified with nanoparticles of various type. Polimery, 2014, 59, 207-212 (DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.207