LATVIAN STATE INSTITUTE OF WOOD CHEMISTRY
bilde

 

|-VPP_Vaks_2009.jpg 413x584px

    

Concluding the implementation of the State Research Programme

 

Latvian State Forest Research Institute “Silava”,
Latvia University of Agriculture, Forest Faculty,
Latvian State Institute of Wood Chemistry

 

issued: 

Substantiation of deciduous trees cultivation and rational utilisation, new products and technologies. State Research Programme, 2005-2009. Proceedings

Compiled by Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis, Dr.habil.sc.ing. Henn Tuherm, Dr.habil.sc.ing. Uldis Viesturs, Dr.sc.ing. Alfons Grīnfelds 

 

Riga, Latvian State Institute of Wood Chemistry, 2009, 196 p. (ISBN 978-9984-39-935-5),

 

in Latvian, abstracts in English.

  

(Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas. Valsts pētījumu programma, 2005 –2009. Rakstu krājums / Sast. Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis, Dr.habil.sc.ing. Henn Tuherm, Dr.habil.sc.ing. Uldis Viesturs, Dr.sc.ing. Alfons Grīnfelds. - Rīga, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2009, 196 lpp., ISBN 978-9984-39-935-5 (latviski, kopsavilkumi angliski)).  


       

The Proceedings summarise the results gained in the course of implementing the Programme, the conclusions and recommendations on soft deciduous tree resources and the types of market demanded products, grey alder cultivation aspects, the peculiarities of soft hardwood treatment and the potentialities of improving the properties, and the utilisation for obtaining innovative high added value products, applicable in the national economy, (chemical and biologically active compounds, sorbents, geocomposites, hygiene agents’ components, heat-insulating materials, etc.). The Proceedings give an insight into the cluster of the performed studies, with references to the main publications, published in scientific journals. 

 

Download: http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_Krajums_2009.pdf  (5143 kB)

 

 

 

 

 

Content

 

Ievads / Introduction

        Bruno Andersons

 

ASPECTS OF DECIDUOUS TREES CULTIVATION

       

Baltalkšņa audžu bonitēšana / Site indexes of white alder

        Jānis Bisenieks

   

Baltalkšņa audžu taksācijas rādītāju kopsakarības / The interconnections of valuation characteristics of grey alder stands

        Māris Daugavietis, Jānis Bisenieks, Mudrīte Daugaviete

  

Baltalkšņa audžu ražība un struktūra / Productivity and structure of grey alder stands

        Olga Miezīte, Andrejs Dreimanis

   

Dabiski ieaugušo lapu koku audžu kvalitatīvie rādītāji neizmantotās lauksaimniecības zemēs / The qualitative characteristics of naturally-developed deciduous forest stands in abandoned agricultural lands

        Mudrīte Daugaviete

 

Intensīvi izretināto vai reto baltalkšņu jaunaudžu augšanas gaita / The growth of intensely thinned or sparse young grey alder stands

        Pēteris Zālītis

  

Baltalkšņa stādījumi lauksaimniecības augsnēs – pielietojamais stādmateriāls un agrīnā augšanas gaita / Establishment of grey alder plantations on former farmland – effect of planting stock on earley field performance

        Kaspars Liepiņš, Jānis Liepiņš

 

Latvijas hibrīdalkšņa in vitro pavairošanas pētījumi / In vitro propagation of Latvian hybrid alder: a preliminary study

        Agnese Gailīte, Dace Auzenbaha

 

Molekulāro marķieru izmantošana hibrīdalkšņu (Alnus spp) identificēšanai un raksturošanai / Use of molecular markers for identification and characterization of alder hybrids (Alnus spp)

        Dainis Ruņģis, Angelika Žuka, Ilze Veinberga

 

Kaitēkļu defoliācijas dinamika un stumbra bojājuma apmēri alkšņu audzēs / Pest caused defoliation dynamics and stem damage in alder stands

        Agnis Šmits, Mārtiņš Bičevskis, Zane Striķe, Ingars Siliņš

 

Trupes izraisītie lietkoksnes zudumi baltalkšņu audzēs / Rot caused sawlog volume reduction in grey alder stands

        Jānis Donis, Guntars Šņepsts, Leonīds Zdors, Tālis Gaitnieks

 

Mīksto lapu koku audzēšanas modeļu ekonomiskais vērtējums / Economic evaluation of soft hardwood trees growing models

        Alfons Grīnfelds, Dagnis Dubrovskis, Salvis Daģis, Ivans Nikolājevs

 

MECHANICAL PROCESSING OF HARDWOOD AND NEW PRODUCTS FROM HARDWOOD

       

Tirgus pieprasītas produkcijas veidi no mīksto lapkoku koksnes / Marketable products of low density hardwood

        Andrejs Domkins, Jānis Mārciņš, Kārlis Būmanis

 

Mīksto lapkoku koksnes resursu plūsmas analīze / Soft hardwood resource flow analysis

        Jānis Ošs

 

Latvijas mīksto lapu koku (parastā apse, baltalksnis, melnalksnis) un to starpsugu hibrīdu (hibrīdapse, hibrīdalksnis) koksnes struktūras un fizikālo īpašību izvērtējums / Evaluation of the wood structure and physical properties of Latvian soft deciduous trees (common aspen, grey alder, black alder) and their inter-species hybrids (hybrid aspen, Hybrid alder)

         Dace Cīrule, Anda Alksne, Ilzīte Lavnikoviča, Jurijs Hrols

  

Mīksto lapkoku stumbra koksnes dimensionālais un kvalitatīvais raksturojums / Dimensional and quality properties of deciduous trees stem wood

        Leonards Līpiņš, Andris Drēska, Ziedonis Sarmulis

 

Mīksto lapkoku sugu koksnes mehāniskās īpašības / Mechanical characteristic of the hardwood

        Uldis Spulle, Henn Tuherm, Ulvis Miončinskis, Laimonis Kūliņš

 

Apses un baltalkšņa zāģmateriālu žāvēšanas režīmi / The regimes of drying of aspen and alder saw-timber

        Edgars Bukšāns, Juris Kravalis, Jānis Kažociņš, Natālija Petrenko

 

Apses un baltalkšņa koksnes frēzēšanas procesa pētījumi / Studies of milling process of aspen and grey alder wood

        Mārtiņš-Ernests Sleņģis, Ulvis Miončinskis, Andris Dekšnis

 

Baltalkšņa un apses koka līmēšana / Gluing of aspen and grey alder wood

        Jānis Iejavs, Andris Dekšnis, Laimonis Kūliņš

 

Mīksto lapkoku koksnes ugunsreakcijas parametri / Parameters of reaction to fire of soft deciduous woods

        Edgars Bukšāns, Andris Morozovs

 

Alkšņa koksnes ilgizturības uzlabošanas iespējas hidrotermiskās modifikācijas ceļā / Improvement of durability of alder wood by hydrothermal modification

        Ingeborga Andersone, Bruno Andersons, Jeļena Čirkova, Vladimirs Biziks, Ilze Irbe, Ņina Kurnosova, Juris Grīniņš

  

Mīksto lapkoku koksnes izmantošana paliktņu koka konstrukcijās / Wooden pallets constructions using soft hardwoods

        Uldis Spulle, Henn Tuherm

 

Dendrolight tipa vieglās plātnes no mīksto lapkoku koksnes / Dendrolight boards produced from aspen wood

        Jānis Iejavs, Uldis Spulle, Andrejs Domkins, Edgars Bukšāns

  

Grīdas segumi ar uzlabotām fizikāli mehāniskām īpašībām no lapkoku koksnes / Floorings from hardwood with improved physical and mechanical properties

        Kristaps Zīverts, Edgars Bukšāns, Andrejs Domkins, Uldis Spulle

 

Mīksto lapkoku koksnes izmantošanas iespējas enerģētikā / Low density hardwood utilisation for energy

        Kārlis Būmanis, Voldemārs Skrupskis  

 

Atjaunojamās bioenerģijas avoti no kokapstrādes un meža izstrādes atliekām, to fizikālo, ķīmisko, tehnoloģisko un siltumtehnisko īpašību pētījumi / Sources of renewable bioenergy from woodworking and logging wastes and studies of their physical, chemical, technological and calorific properties

        Jānis Dolacis, Andis Antons, Gunārs Pavlovičs, Elmārs Tomsons, Līga Dolace, Anatolijs Engelbrehts

         

PROCESSING OF HARDWOOD FOR OBTAINING INNOVATIVE PRODUCTS

 

Biomasas bezatkritumu biorafinēšana / Zero emissions biorefinery

        Jānis Grāvītis, Ramūnas Tupčiauskas, Jānis Āboliņš, Andris Vēveris, Bruno Alksnis

 

Mikrokristāliskās celulozes iegūšana no lapu koksnes celulozes / Obtaining of microcrystalline cellulose from hardwood pulp

        Marianna Laka, Svetlana Čerņavska

 

Koksnes hemicelulozes kā potenciāla izejviela higiēniski-profilaktisko līdzekļu ražošanā / Wood hemicelluloses as a potential resource for the production of hygiene-prophylactic remedies

        Juris Zoldners, Tatjana Kiseļeva, Anete Meija-Feldmane, Gunta Ozoliņa

 

Jauna videi draudzīga lignīna saistviela no lapu koksnes atlikuma, tās īpašības un pielietojums ģeokompozītu ieguvei / New environmentally friendly lignin-based binder from hardwood residue, its properties and application in geocomposites

        Galia Šuļga, Jūlija Brovkina, Sanita Skudra, Vadims Šakels, Olga Aniskeviča

 

Etiķskābes iegūšana no alkšņa koka koksnes / Obtaining of acetic acid from grey alder wood

         Nikolajs Vederņikovs, Irena Krūma, Maris Puķe, Prans Brazdausks

 

Levoglikozāna ieguve no lapu koku koksnes / Producing levoglucosan decideous tree wood

        Aivars Žūriņš, Jānis Zandersons, Baiba Spince

 

Aktivētas ogles no hidrotermiski apstrādātas un granulētas koksnes / Activated carbon from hydrothermally treated and pelletized wood

        Jānis Zandersons, Ausma Tardenaka, Baiba Spince, Jānis Rižikovs

 

Baltalkšņa miza kā izejviela bioloģiski aktīvu polifenolu, ķimikāliju un sorbentu iegūšanai / Grey alder bark as raw material for bioactive polyphenols, chemicals and sorbents obtaining

         Gaļina Teļiševa, Tatjana Dižbite, Oskars Bikovens, Jeļena Krasiļņikova

 

Smago metālu sorbenti no baltalkšņa koksnes pārstrādes blakusproduktiem / Sorbents of heavy metals from by-products of grey alder wood processing

        Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins, Inese Šāble

 

Koksnes ātrās pirolīzes pamatprincipi pirolītiskās eļļas ieguvei, tās izmantošanai par kurināmo un ķīmiskai pārstrādei / Fast pyrolysis of wood for obtaining pyrolytic oil for its use as fuel and for chemical processing

        Gaļina Dobele, Igors Urbanovičs, Jevģenija Ponomarenko, Vilhelmīne Jurkjāne

 

Efektīvi uretāna tipa siltumizolācijas materiāli no celulozes-papīra rūpniecības blakus produkta lapu koku tallu eļļas / Effective urethane type heat insulation materials from the pulp-and-paper industry waste product - foliage tree tall oil

         Viesturs Zeltiņš, Vladimirs Jakušins, Daiga Zeltiņa, Uģis Cābulis, Marija Misāne, Brigita Lazdiņa, Irina Sevastjanova, Laimonis Deme, Miķelis Kirpļuks

 

Daudzkārtēji reciklēta papīra mikrostruktūra, īpašības un to uzlabošanas paņēmieni / The microstructure, properties and methods of the strength delivery of recovered papers

        Arnis Treimanis, Ļubova Beļkova, Laura Vīķele, Uldis Grīnfelds, Mārīte Škute, Baiba Horste  

 

 

Download: http://www.kki.lv/dokumenti/VPP_Krajums_2009.pdf  (5143 kB)

  


A A A
Letter to LSIWCh
Letter to webmaster
© 2007-2016, Latvian State Institute of Wood Chemistry
Page updated 01.12.2009.