LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS
bilde
Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība

  

|-ERAF2.jpg 612x338px|-ES2.jpg 614x481px  |-Sauklis2.jpg 573x38px

  

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts 
(vienošanās Nr.2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005


Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Papildinājuma 2.1.prioritāte “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība"

  

 

Latvijas  Valsts koksnes ķīmijas institūts īsteno ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" projektu, kura ietvaros tiks veikta zinātniskās infrastruktūras telpu vienkāršota renovācija un laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde. 

 

Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centra (MŪRVNPC) mērķis ir konsolidēt pētnieciskos resursus Latvijas tautsaimniecības atbalstam un nozaru konkurētspējas palielināšanai, attīstīt zinātnes infrastruktūru, palielināt Latvijas meža un ūdens resursu izpētes zinātnisko institūciju kapacitāti, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm, tādejādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošinātu nepieciešamos informācijas resursus un pieejamību trīs darbības virzienos

 

 1. Mežs, meža un koksnes resursi, produkti un pakalpojumi:
  • Meža koksnes resursi, ilgtspējīgas metodes un paņēmieni meža kapitāla vērtības palielināšanai.
  • Metodes un paņēmieni meža resursu izmantošanas plānošanai un loģistikai.
  • Koksnes apstrāde – jauni produkti un tehnoloģijas.
  • Koksnes un nekoksnes pārstrāde – jauni produkti un tehnoloģijas
 2. Baltijas jūras un iekšējo ūdeņu ekoloģija un resursi.
 3. Latvijas mežu un ūdeņu dabas potenciāla  - klimata, augsnes, vietas hidroloģisko apstākļu, floras un faunas – fundamentālie pētījumi.

     

Partneri: Projekta sekmīgai realizācijai
 
        Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
        Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts; 
        Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ‘’Silava’’; 
        Latvijas Hidroekoloģijas institūts;
        Daugavpils Universitāte un
        Latvijas Universitāte
 
2012.gada 9.martā parakstīja Sadarbības līgumu saskaņā ar Sadarbības stratēģijā noteiktajiem principiem.

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts projekta aktivitātes par kopējo summu 2 459 730.- Ls  īstenos institūta telpās Dzērbenes ielā 27. Projekta ietvaros tiks renovētas 7 laboratoriju telpas, kā arī aprīkotas 7 zinātniskā personāla darba vietas un iegādātas 13 laboratorijas iekārtas un to komplekti. 

 

Projekta īstenošana uzsākta 2012. gada 12. janvārī un projekts tiek īstenots līdz 2015. gada 31. martam. Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas sastāda 7 278 728,00 LVL. Vienošanās numurs Nr.2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005.

  

Vienādas piekļuves principu īstenošana

 

Atbilstoši "Atvasinātas publiskas personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" finanšu politikas apraksta" 10. punktam "Vienādas piekļuves principu īstenošana", piekļuvei nesaimnieciskās pamatdarbības veikšanas projektu ietvaros iegādātajiem ilgtermiņa aktīviem citiem nesaimnieciskās darbības veicējiem (otrai pusei) tiek noteikti nediskriminējoši un vienlīdzīgi piekļuves nosacījumi, pie noteikuma, ka ar otru pusi ir noslēgta saimnieciska vienošanās, kurā ir atrunāti ilgtermiņa aktīvu izmantošanas nosacījumi, kas ievēro finansu devēja aizliegumus par ieņēmumu gūšanu no šiem līdzekļiem, un kas nodrošina, ka otra puse ir uzņēmusies pilnu atbildību par iegādāto ilgtermiņa aktīvu izmantošanu veidā, kas nepārkāpj vienošanos par Sadarbības un citu projektu īstenošanu un valsts atbalsta nosacījumiem kopumā. Proti, par nesaimnieciska un kombinēta tipa projektu līdzekļiem iegādāti aktīvi var tikt nodoti izmantošanai tikai nesaimniecisku pamatdarbību veikšanai. Papildus minētajam, visiem pretendentiem tiek nodrošināti vienādi piekļuves nosacījumi izveidotajai infrastruktūrai.

 (informāciju par iegādādātajiem ilgtermiņa aktīviem skat. pie projekta īstenošanas gaitas)

Projekta īstenošanas gaita

 

 


CAPTCHA

A A A
Vēstule KĶI
Ierosinājumi par mājas lapu
© 2007-2016, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Lapa atjaunota 26.09.2016.