Pilna aprites cikla ieviešana meža resursu inovatīvai izmantošanai bio-ekonomikā

Project status

Active

Project execution time

01.07.2023 to 30.06.2025

Project type

LAD ELFLA 16.1

Project number

23-00-A01612-000006

Head of the Institute Department

Anna Andersone

Involved laboratories

Laboratory of Lignin Chemistry

Call, activity

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākums “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai”

Project goal

Meži ir būtisks resursu avots būvniecības nozarei, virknei apstrādes rūpniecības sektoru, enerģētikai un citām nozarēm. Būtiski, ka Latvijas meža nozarē arvien vairāk tiek ražoti produkti ar augstāku pievienoto vērtību, ko veicinājusi arī inovāciju un tehnoloģiju attīstība. Tomēr neskatoties uz straujo izaugsmi, joprojām ir identificējams neizmantots potenciāls meža resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanā, t.sk. virzoties uz izejmateriālu pilna aprites cikla ievērošanu.

Latvijas mežu nozarē liela daļa no ciršanas atliekām (skujas, miza, lapas utt.) netiek izmantota vai to izmantošanas efektivitāte ir zema. Tas galvenokārt skaidrojams ar to, ka šobrīd netiek piedāvāti pilnvērtīgi risinājumi (tehnoloģijas), kas uzņēmējiem ļautu gūt maksimālu saimniecisku labumu no šo izejvielu izmantošanas.
 

Projekta mērķis ir izstrādāt un nozares uzņēmumiem piedāvāt inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus meža pārstrādes blakusproduktu atgūšanai, tālākai pārstrādei un meža resursu pievienotās vērtības palielināšanai, attīstot (a) vērtīgu bioloģiski aktīvu izejvielu (piemēram, hlorofils, terpenoīdi, poliprenoli) ekstrakcijas paņēmienus, (b) granulētu kurināmo materiālu, (c) ēku siltināšanas materiālus un (d) augsnes uzlabošanas līdzekļus kombinācijā ar sapropeli.
 

Projekta rezultātā izstrādātie paņēmieni tiks aprobēti partneru laboratorijās ar mērķi verificēt meža pārstrādes blakusproduktu izmantošanas efektivitāti, kā arī ekonomisko pamatojumu.

Projekts tiek īstenots no 2023. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 494 012,30 EUR.
Publiskā atbalsta intensitāte 90% jeb 444 611,06 EUR apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

 

Projekta īstenošanas gaita

01.07.2023 - Uzsākta projekta istenošana. Informatīvs materiāls par projektu.