Biokurināmā ar uzlabotām īpašībām patērētājiem ražošanas tehnoloģija, balstīta uz lignocelulozes biomasas mikroviļņu apstrādi

Project status

Completed

Project execution time

01.04.2020 to 30.09.2020

Project type

ERAF-1.2.1.2.

Project number

KC-PI-2020/39 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Involved laboratories

Laboratory of Lignin Chemistry

Call, activity

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 3.kārtas 1.posms

Project goal

Projekta mērķis ir tehnoloģijas izstrāde un tās validācija, kas balstīta uz lignocelulozes biomasas mikroviļņu apstrādi biokurināmam ar uzlabotām īpašībām, nodrošinot augstas kvalitātes toreficētu kurināmo biogranulu ražošanu un komercializācijas potenciālu gala patērētājiem.

Projekta galvenās darbības:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpētes izstrāde
  • Komercializācijas stratēģijas izstrāde

 

Projekta kopējās maksimālā attiecināmās izmaksas: 27 777,78 euro. ERAF maksimālais atbalsta finansējums tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei ir līdz 25 000,00 euro.
Projekta 1. posma īstenošanas periods ir 6 (seši) mēneši. 
Līguma par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā Nr.: KC-L-2017/7.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs: KC-PI-2020/39.