Biokurināmā ar uzlabotām īpašībām patērētājiem ražošanas tehnoloģija, balstīta uz lignocelulozes biomasas mikroviļņu apstrādi

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.04.2020 līdz 30.09.2020

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

KC-PI-2020/39 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Iesaistītās laboratorijas

Lignīna ķīmijas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 3.kārtas 1.posms

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir tehnoloģijas izstrāde un tās validācija, kas balstīta uz lignocelulozes biomasas mikroviļņu apstrādi biokurināmam ar uzlabotām īpašībām, nodrošinot augstas kvalitātes toreficētu kurināmo biogranulu ražošanu un komercializācijas potenciālu gala patērētājiem.

Projekta galvenās darbības:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpētes izstrāde
  • Komercializācijas stratēģijas izstrāde

 

Projekta kopējās maksimālā attiecināmās izmaksas: 27 777,78 euro. ERAF maksimālais atbalsta finansējums tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei ir līdz 25 000,00 euro.
Projekta 1. posma īstenošanas periods ir 6 (seši) mēneši. 
Līguma par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā Nr.: KC-L-2017/7.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs: KC-PI-2020/39.