LVKĶI piedāvā uzņēmējiem izsoles kārtībā iegādāties institūtā radītu intelektuālā īpašuma objekta izmantošanas tiesības