Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos

ERAF-1.1.1.5.

Project status

Active

Project execution time

01.06.2018 to 30.06.2023

Project type

ERAF-1.1.1.5.

Project number

1.1.1.5/18/I/002

Project manager

Uģis Cābulis

Call, activity

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākums “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”

Project goal

Sekmēt Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi Eiropas Pētniecības telpā un dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos.

Projekta darbības iekļauj starptautisko pētniecības un inovācijas atbalsta programmu un potenciālo partneru identificēšanu, ārvalstu zinātnisko partneru tīkla stiprināšanu, starptautiskās sadarbības programmu uzsaukumu identificēšanu, zinātnisko konferenču organizēšanu, starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, projekta vadību un projekta publicitāti.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāti 40 starptautiskās sadarbības projektu pieteikumi, no kuriem vismaz 20 tiks apstiprināti vai saņems novērtējumu virs kvalitātes sliekšņa. Citi projekta rezultāti ietver došanos 40 darba braucienos, 2 konferenču organizēšanu, 40 starptautiskās sadarbības partneru atlasi un 40 programmu projektu uzsaukumu identificēšanu.

Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju, Projekts tiks īstenots dabaszinātņu nozarēs – Ķīmijas zinātnē, Bioloģijas zinātnē un Zemes un vides zinātnē.

Projekta īstenošanas ilgums ir 54 (piecdesmit četri) mēneši. Projekta īstenošana ir uzsākta 2018. gada 1.jūnijā.

Projekta kopējās izmaksas ir  246486,67, no tām 209513,67 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums bet 36’973,00 eiro – valsts budžeta finansējums projektam. Projekta atbalsta intensitāte ir 100%.

Projekta koordinatore: Kristīne Gaugere (kristine.gaugere@gmail.com)

Projekta īstenošanas gaita

02.01.2020. - īstenošanas progress. Pārskata periodā, no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 31. decembrim, norisinājās Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (turpmāk tekstā - institūts) rīkotā konference  The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials. Tā notika Rīgā, viesnīcā Radisson Blu Latvija no 2019. gada 9. līdz 11. oktobrim. Konferencē, piedalījās vairāk nekā 120 dalībnieki no 25 pasaules valstīm. Referentu vidū bija pasaules slaveni zinātnieki no Japānas, Brazīlijas, Kostarikas, Indonēzijas, kā arī no Eiropas vadošajiem pētniecības institūtiem. 110 mutiskajos un stenda referātos tika apspriestas tādas, šobrīd aktuālas tēmas, kā atjaunojamo izejvielu izmantošana, ilgtspējīgi polimēri, t.sk. iepakojums, kā arī polimērmateriālu otrreizēja pārstrāde. Konference ir vistiešākajā veidā saistīta ar vienu no Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomām – zināšanu ietilpīgu bioekonomiku. Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kura ir izstrādājusi savu Bioekonomikas stratēģiju 2030, kurā tāpat Eiropas stratēģijā ir paredzēta sadarbības stiprināšana starp zinātni, industriju un sabiedrību, saglabājot dabas daudzveidību. Plašāka informācija par konferenci pieejama mājaslapā https://www.gcnpm2019.com/.

Pārskata periodā 2 institūta zinātnieki ir bijuši ārvalstu komandējumos.
Koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorijas vadītājs Bruno Andersons  no 2019. gada 8. līdz 10. oktobrim piedalījās gadskārtējā Ziemeļeiropas koksnes zinātnes un inženierijas tīkla konferencē, kas notika Lundā, Zviedrijā. Konferencē tika apskatītas sekojošas tēmas – koksnes fizika un mehānika, koksnes aizsardzība, ilgizturība un modifikācija, koksnes konstrukciju produkti un kompozīti. Konferences laikā potenciālā sadarbība tika apspriesta ar kolēģiem no Norvēģijas un Zviedrijas, savukārt ar kolēģiem no Getingenes Universitātes (Gottingen University, DE) tika apspriestas konkrētas sadarbības idejas H2020 Twinning uzsaukumā.
Institūta direktors Uģis Cābulis decembrī piedalījās Bio Based Industries (BBI) Stakeholder pasākumā. Pasākuma ietvaros notika BBI projektu izstāde, seminārs ar priekšlasījumiem un paneļdiskusijām. Pasākuma ietvaros tika nodibināti kontakti ar kolēģiem no Vageningenas Universitātes (Wageningen University, NL), kuras zinātnieki strādā pie aļģu eļļas iespējamās izmantošanas poliolu sintēzē un jaunās paaudzes šķīdinātāju izmantošanas  nanotehnoloģiju procesos. Tāpat notika sarunas ar FIAT pārstāvi par iespējamo sadarbību H2020 uzsaukumā par kopīgas testēšanas infrastruktūras izveidi nano/polimēru testēšanai, kas izmantojami autobūvē un celtniecības industrijā.

Pārskata periodā institūta zinātnieki ir saņēmuši augstu virssliekšņa novērtējumu par diviem H2020-BBI-JTI-2019 uzsaukumā iesniegtajiem projektiem: BIOHIGH un LIGNOL. Institūta statuss abos projektos: partneris.

 

01.10.2019. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. septembrim Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (institūta) zinātnieki ir bijuši vienā ārvalstu komandējumā – institūta direktors Uģis Cābulis septembrī apmeklēja Horizon 2020 Space Info Day and Brokerage event Prāgā, Čehijā, prezentējot institūta pieredzi un idejas kriogēnās izolācijas jomā. Komandējuma ietvaros notika arī divpusējās tikšanās ar Čehijas, Vācijas un Zviedrijas pārstāvjiem.

Pārskata periodā aktīvi turpinājās darbs pie starptautiskās konferences The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials organizēšanas, kas notiks Rīgā, viesnīcā Radisson Blu Latvija no šī gada 9. līdz 11. oktobrim.
Pārskata periodā tika veikti visi konferences vajadzībām nepieciešamie iepirkumi, kā arī tika pabeigts darbs pie konferences programmas. Plašāka informācija par konferenci pieejama mājaslapā https://www.gcnpm2019.com/.

 

12.07.2019. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 30. jūnijam Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (KĶI) zinātnieki ir saņēmuši virssliekšņa novērtējumu vienam projektam. Uzsaukumā H2020-MSCA-RISE-2019, KĶI, kopā ar sadarbības partneriem, iesniedza projektu SustCel. Lai gan saņemtais novērtējums bija ļoti augsts, projekts nav saņēmis finansējumu.

Laika periodā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 30. jūnijam projekta ietvaros KĶI zinātnieki ir bijuši vienā ārvalstu komandējumā - pētniece Anda Fridrihsone apmeklēja BBI Infoday pasākumu, kas norisinājās Beļģijas galvaspilsētā Briselē. Komandējuma laikā tika nodibināti jauni kontakti, kā arī radās vairākas nākotnes sadarbības idejas.

Pārskata periodā aktīvi turpinājās darbs pie starptautiskās konferences The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials organizēšanas, kas notiks Rīgā, viesnīcā Radisson Blu Latvija no šī gada 9. līdz 11. oktobrim. Pārskata periodā notika konsultācijas ar industrijas pārstāvjiem par iespējamo dalību konferencē, lai veicinātu zinātnes un industrijas sadarbību gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Informācija par konferenci pieejama konferences mājaslapā https://www.gcnpm2019.com/.

31.03.2019. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. martam Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (KĶI) zinātnieki ir saņēmuši virssliekšņa novērtējumu diviem projektiem - kopā ar sadarbības partneriem tika sagatavoti projekta pieteikumi uzsaukumos H2020-WIDESPREAD-2018-03 un M-ERA-NET 2018.

Pārskata periodā aktīvi turpinās darbs pie starptautiskās konferences The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials organizēšanas. Konferencē piedalīsies vairāk nekā simts zinātnieki no visas pasaules, tai skaitā Prof.  Andrea Lazzeri (Pizas Universitāte) un Prof. Mohamed Naceur Belgacem (Grenobles Tehnoloģiju institūts), kuru pētījumi un atklājumi par zaļās ķīmijas un nanotehnoloģiju izmantošanu polimēru ķīmijā un tehnoloģijā ir būtiski ietekmējuši nozares attīstības virzienus. Informācija par konferenci pieejama konferences mājaslapā https://www.gcnpm2019.com/.

15.01.2019. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (LVKĶI) zinātnieki ir saņēmuši virssliekšņa novērtējumu un finansējumu Apvārsnis 2020 (Horizon 2020 projekta "Innovative and affordable service for the Preventive Conservation monitoring of individual Cultural Artefacts during display, storage, handling and transport", īstenošanai, kas tika iesniegts H2020-NMBP-ST-IND-2018 uzsaukumā. Projekta mērķis ir piedāvāt inovatīvus risinājumus mazo un vidējo muzeju krājumu un kolekciju preventīvajai konservācijai, tai skaitā noteikta mikroklimata uzturēšanai atbilstoši katra artefakta individuālajām vajadzībām, modeļu izstrāde un datorizētas informatīvās sistēmas izveide. Projekta vadošais partneris ir Valensijas tehniskā universitāte un projekta konsorcijā ir apvienojušies 17  partneri.

Laika periodā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim LVKĶI zinātnieki šī projekta ietvaros ir bijuši 4 ārvalstu komandējumos.
Institūta direktors Uģis Cābulis apmeklēja ERIFORE ESFRI plānošanas sapulci Somijā. Pasākumā piedalījās VTT institūta pārstāvji no Somijas, Aalto Universitātes pārstāvji no Zviedrijas un SINTEF pārstāvji no Norvēģijas. Tikšanās laikā tika izveidota darba grupa ERIFORE ESFRI pieteikuma gatavošanai. Projekta iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 3 - 4. ceturksnis.
LVKĶI Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Bruno Andersons piedalījās Četrpadsmitajā  Ziemeļeiropas koksnes zinātnes un inženierijas tīkla konferencē Tallinā. Konferences ietvaros tika apspriestas sadarbības iespējas ar Getingenas Universitātes, kā arī Igaunijas, Dānijas un Norvēģijas kolēģiem.  
Lignīna ķīmijas laboratorijas pētnieks Māris Lauberts ar poster-referātu piedalījās Astotajā Ziemeļvalstu koksnes biorafinēšanas konferencē (NWBC). Pasākuma ietvaros tika nodibināti kontakti turpmākajiem sadarbības projektiem.
Institūta direktors Uģis Cābulis apmeklēja Sesto Starptautisko Konferenci par dabiskajiem polimēriem, biopolimēriem un to kompozītiem (ICNP - 2018), kas norisinājās Kotajamā, Indijā. Konferencē piedalījās zinātnieki no Indijas, Eiropas, Āzijas, kā arī ASV un Austrālijas. Konferences ietvaros notika īpaša sesija, kuras ietvaros bija iespēja prezentēt LVKĶI pieredzi, iestrādes un kapacitāti, kā arī uzklausīt potenciālās Horizon 2020 sadarbības projektu idejas. Vairāki Indijas zinātnieki izteica interesi par iespējām stažēties LVKĶI.

15.10.2018 - īstenošanas progress. Laika periodā no izmaksu attiecināšanas 2014. gadā līdz 2018. gada 30. septembrim koksnes ķīmijas institūta (KĶI) zinātnieki ir sagatavojuši, iesnieguši un saņēmuši virssliekšņa novērtējumu par septiņiem starptautiskos projektu konkursos (M-ERA. Net 2 un H2020) iesniegtiem starptautiskiem projektiem. Līdz projekta īstenošanas beigām 2022. gada decembrī, virssliekšņa novērtējumu saņēmušo projektu skaitam ir jābūt divdesmit.

2018. gada septembrī KĶI piedalījās Baltijas Polimēru Simpozija organizēšanā. Baltijas Polimēru Simpozijs notika Jūrmalā un tajā piedalījās vairāk nekā 120 zinātnieki no Baltijas reģiona augstskolām un pētniecības institūcijām. Simpozija galvenais organizētājs bija Rīgas Tehniskā Universitāte.

Laika periodā no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada 30. septembrim KĶI zinātnieki ir bijuši 11 ārvalstu komandējumos, kuru mērķis ir bijis starptautisko kontaktu veidošana. KĶI zinātnieki ir apmeklējuši konferences, tīklošanās pasākumus (match making events) un seminārus, tiekoties ar potenciālajiem sadarbības partneriem un apzinot potenciālās sadarbības projektu idejas.