Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta kapacitātes stiprināšana dalībai starptautiskās sadarbības projektos

ERAF-1.1.1.5.

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.06.2018 līdz 30.06.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.5.

Projekta numurs

1.1.1.5/18/I/002

Projekta vadītājs

Uģis Cābulis

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākums “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”

Projekta mērķis

Sekmēt Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi Eiropas Pētniecības telpā un dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos.

Projekta darbības iekļauj starptautisko pētniecības un inovācijas atbalsta programmu un potenciālo partneru identificēšanu, ārvalstu zinātnisko partneru tīkla stiprināšanu, starptautiskās sadarbības programmu uzsaukumu identificēšanu, zinātnisko konferenču organizēšanu, starptautiskās sadarbības projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, projekta vadību un projekta publicitāti.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāti 40 starptautiskās sadarbības projektu pieteikumi, no kuriem vismaz 20 tiks apstiprināti vai saņems novērtējumu virs kvalitātes sliekšņa. Citi projekta rezultāti ietver došanos 40 darba braucienos, 2 konferenču organizēšanu, 40 starptautiskās sadarbības partneru atlasi un 40 programmu projektu uzsaukumu identificēšanu.

Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju, Projekts tiks īstenots dabaszinātņu nozarēs – Ķīmijas zinātnē, Bioloģijas zinātnē un Zemes un vides zinātnē.

Projekta īstenošanas ilgums ir 54 (piecdesmit četri) mēneši. Projekta īstenošana ir uzsākta 2018. gada 1.jūnijā.

Projekta kopējās izmaksas ir  246486,67, no tām 209513,67 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums bet 36’973,00 eiro – valsts budžeta finansējums projektam. Projekta atbalsta intensitāte ir 100%.

Projekta koordinatore: Kristīne Gaugere (kristine.gaugere@gmail.com)

 

Projekta īstenošanas gaita

03.07.2023. Laika periodā no 2023. gada marta līdz 2023. gada jūnijam KĶI zinātnieki ir  bijuši 7 ārvalstu komandējumos. Biroafinēšanas laboratorijas vadošā pētniece Kristīne Meile ir piedalījusies konferencē Diseldorfā, kur ne tikai uzstājusies ar stenda referātu, bet arī nodibinājusi jaunus kontaktus partnerībai HORIZONT EUROPE WIDERA  projektam, kā arī iepazīstinājusi ārvalstu partnerus ar KĶI Šķidrumu hromotogrāfijas centra iespējām. Tāpat Kristīne Meile pārskata periodā apmeklēja arī Bristoles universitāti Lielbritānijā, kur universitātes Kompozītu institūta dalībniekiem prezentēja LV KĶI iespējas un vienojās par iespējamo sadarbību HORIZONT EUROPE WIDERA projektā.

KĶI inženieris Ralf Pomilovskis 2023. gada jūnijā apmeklēja Pizas Universitāti, kur tikās ar poteniciālajiem sadarbības partneriem un apsprieda HORIZONT projekta pieteikuma sagatavošanu uzsaukumā Vircular Biobased Europe Joint Undertaking (HORIZONT-JU-CBE-2023). Tāpat Ralfs Pomilovskis kopā ar KĶI vadošo pētnieku Miķeli Kirpļuku pārskata periodā apmeklēja arī Varšavas tehnisko universitāti, kur tikās ar partneriem, ar kuriem kopīgi tika gatavoti Horizon un M-Era.net projekti. Divi M-Era.net projekti, par kuriem zinātnieki apspriedās vizītes laikā,  arī tika iesniegti un tagad tiek gaidīts vērtējums. 

Polimēru Laboratorijas vadītājs Uģis Cābulis piedalījās CBE JU Info day pasākumā, kur prezentēja KĶI un veidoja kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem kopīgu projektu izstrādei un īstenošanai.

30.06.2023. Projekts noslēdzās 2023. gada 30. jūnijā un KĶI zinātnieki, projekta ietvaros, ir sasnieguši un pārsnieguši plānotos rezultātus. Projekta ietvaros bija plānots identificēt 40 jaunus potenciālie sadarbības partnerus, bet KĶI zinātnieki, dodoties 40 ārvalstu komandējumos – apmeklējot konferences un tīklošanās pasākumus,  ir atraduši un projekta laikā uzsākuši sadarbību vairāk nekā 60 dažādām Eiropas un pasaules zinātniskajām institūcijām.  Tāpat KĶI zinātnieki un administrācija projekta ietvaros sarīkoja trīs starptautiskas konferences, tādējādi veicinot gan zinātnieku savstarpējo sadarbību, gan KĶI starptautisko atpazīstamību. Visbeidzot projekta ietvaros KĶI zinātnieki ir izstrādājuši 23 projektus, kas saņēmuši virssliekšņa novērtējumu, bet no tiem 3 projekti ir saņēmuši finansējumu un tiek veiksmīgi īstenoti.

03.04.2023. Laika periodā no 2022. gada decembra līdz 2023. gada martam KĶI polimēru Laboratorijas vadītājs Uģis Cābulis Uģis Cābulis 2023. gada 9. februārī apmeklēja sadarbības partneru tikšanās pasākumu Briselē, Beļģijā, kur apsprieda potenciālo H2020 projektu iesniegšanu 2023. gada septembrī, kā arī dibināja kontaktus ar partneriem citām zinātniskajām iniciatīvām.

02.12.2022. Laika periodā no 2022. gada jūnija līdz novembrim KĶI zinātnieki ir bijuši 7 ārvalstu komandējumos, tai skaitā polimēru Laboratorijas vadītājs Uģis Cābulis piedalījās konferencē RRB 2022, kas notika Brigē, Beļģijā. Uzstājās ar stenda referātu, piedalījās diskusijās ar potenciālajiem sadarbības partneriem par H-EU uzsaukumiem un apsprieda organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar nākamgad Rīgā rīkoto RRB 2022 konferenci.

KĶI vadošais pētnieks Bruno Andersons piedalījās 18. Koksnes zinātnes konferencē, kas notika Getingenā, Vācijā, kur, kā viens no līdzautoriem uzstājās ar ziņojumu, gan arī kā Latvijas pārstāvis WSE tīklā piedalījās prezentāciju vērtēšanā. Tika dibināti kontakti un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas koksnes pielietojuma paplašināšanas un aizsardzības jomā, kā arī iespējas zinātnieku apmaiņai.

KĶI pētnieks Edgars Kuka piedalījās Tallinas Tehnoloģiju universitātes rīkotajā konferencē, kur ne tikai uzstājās ar referātu, bet arī dibināja jaunus kontaktus sadarbībai polimēru izstrādē no atjaunojamiem resursiem.

KĶI pētnieks Errj Sansonetti piedalījās  starptautiskā konferencē Bledā, kur ne tikai uzstājās ar ziņojumu, bet dibināja kontaktus ar Eiropas zinātniekiem, kas darbojas koksnes aizsardzības un apstrādes jomā un ir ieinteresēti sadarboties ar KĶI zinātniekiem īstenojot kopīgus starptautiskus projektus.

Divi KĶI zinātnieki piedalījās CA LignoCOST tikšanās reizē Tallinā, kur Zinātnieki kopā ar Industrijas pārstāvjiem apsprieda gan lignīna pielietojumu, gan modernākās ražošanas metodes.

KĶI vadošā pētniece Laura Andže pārskata periodā piedalījās zinātniskā konferencē Portugālē, kur polisaharīdu jomas ekspertus iepazīstināja ar KĶI veikto pētījumu par hitozāna izdalīšanu no sēnēm. Kopā ar Spānijas, Portugāles un Norvēģijas kolēģiem tiek veidots konsorcijs projekta pieteikuma gatavošanai par iepakojumu ražošanu no 100 % biezmasas resursiem.  Projektu plānots iesniegt H2020 uzsaukumā.

Pārskata periodā viens projekts ir saņēmis virssliekšņa novērtējumu:

Projekts Atomic Layer-Coated Bio-Based Carbon for High Energy Supercapacitors ar akronīmu ABC Supercap tika iesniegts HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01 uzsaukumā. Projektā kopā bija 9 partneri, tai skaitā zinātniskās institūcijas no Zviedrijas, Somijas un Dānijas, kā arī LU Cietvielu Fizikas institūts. Projekta mērķis bija attīstīt jaunus superkondensatorus, kuru enerģijas blīvums būtu salīdzināms ar akumulatoriem (>50 Wh/kg), bet nodrošinātu augstu jaudu (>10 kW/kg) un ilgu darbību ( > 1 000 000 ciklus), izmantojot ekoloģiskus videi draudzīgus materiālus. Mērķa sasniegšanai bija paredzēts izmantot atomu slāņa uzputināšanu uz augsti vadošas pamatnes tādejādi palielinot materiāla kapacitāti. Projekta sekmīga realizācija nodrošinātu  būtisku progresu enerģijas uzglabāšanas sistēmu attīstībā un alternatīvas izejvielas šīm sistēmām.

Lai gan projekts saņēma augstu novērtējumu, tas finansējumu nesaņēma, bet tika iekļauts rezerves sarakstā.

17.07.2022. - īstenošanas progress. Pārskata periodā, konkrētā 2022. gada 27.-29. aprīlī notika LVKĶI rīkotā starptautiskā jauno zinātnieku konference "International Conference for Young Scientists on Biorefinery Technologies and Products BTechPro2022". Konferencē ar mutiskiem referātiem piedalījās 50 dalībnieki - jaunie zinātnieki no dažādām Eiropas valstīm un plenārlektori, kas dalījās savās zināšanās un pieredzē par zinātnisko rakstu publicēšanu, zinātnieka karjeras attīstību, projektu rakstīšanu. Konferences pirmajā dienā dalībnieki bija aicināti apmeklēt LVKĶI laboratorijas un iepazīties ar LVKĶI pētniecības virzieniem, kā arī piedalīties darbsemināros par katalītiskiem procesiem biorafinēšanā, dzīves cikla analīzi un zinātnes komunikāciju. Pārējās konferences dienas tika aizvadītas Radisson Blu Latvija viesnīcā, kur deviņās darba sesijās dalībnieki prezentēja savas ar biomasas pārstrādi saistītās pētījumu tēmas. Konferences dalībniekiem piedāvāta iespēja publicēt pilna apjoma zinātnisko rakstu žurnāla Key Engineering Materials speciālajā izdevumā "Proceedings of the International Conference for Young Scientists on Biorefinery Technologies and Products BTechPro2022". Konferences mērķis bija pilnveidot jauno zinātnieku profesionālās un akadēmiskās prasmes un veicināt kontaktus starp dažādām zinātniskajām grupām, kas nodarbojas ar pētījumiem biorafinēšanas jomā. Konferences programma un cita informācija atrodama konferences mājas lapā  https://www.btechpro.lv/ .  

Tāpat pārskata periodā KĶI zinātnieki ir bijuši trīs ārvalstu komandējumos. No šī gada 24/04-27/04 KĶI jaunais zinātnieks Edgars Kuka piedalījās starptautiskā konferencē Nansī, Francijā, kur uzstājās ar ziņojumu, kas radīja padziļinātu interesi par Latvijas zinātnieku sasniegumiem koksnes modificēšanā. Pasākuma laikā tika nodibināti kontakti ar vairākiem potenciāliem sadarbības partneriem.

Uģis Cābulis no šī gada 11/05-14/05 piedalījās BIOEAST Tematiskās darba grupas tikšanās reizē Ļubļanā, Slovēnijā, kur tika apspriestas iespējas veicināt biorafinēšanas attīstību Austrum Eiropas valstīs. Tāpat tika prezentēts Latvijas sasniegums bioekonomikas jomā Betulin_Lab projekts.

No šī gada 14/05-19/05 Edgars Kuka piedalījās starptautiskā konferencē Čarlstonā, gan uzstājoties ar referātu, gan apmeklējot tīklošanās pasākumus un dibinot  kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

 

10.04.2022. - īstenošanas progress. 2022. gada pirmajā ceturksnī Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki un administrācija aktīvi strādāja pie tā, lai 2022. gada 27.-29. aprīlī notiktu starptautiskā jauno zinātnieku konference "International Conference for Young Scientists on Biorefinery Technologies and Products BTechPro2022".  Tika veiktas visas nepieciešamās iepirkumu procedūras un citi sagatavošanās darbi.

 

10.01.2022. - īstenošanas progress. Pārskata periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki aktīvi strādāja pie jaunu Eiropas līmeņa sadarbības projektu pieteikumu gatavošanas, gan sadarbībā ar jau esošajiem, gan jauniem partneriem.

No 2021. gada 15. novembra līdz 18. novembrim Uģis Cābulis piedalījās konferencē / izstādē UTECH'21 Māstrihtā, Nīderlandē. Pasākuma laikā notika vairākas tikšanās gan ar izejvielu, gan aparatūras un iekārtu ražotājiem. Notika sarunas par iespējamo sadarbību ar vairākiem jomas uzņēmumiem.

 

05.11.2021. - īstenošanas progress. 2021. gada sākumā Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki sadarbībā ar ārvalstu partneriem sagatavoja un projektu konkursā Forest value  iesniedza vairākus projektu pieteikumus. Pārskata periodā no 1. augusta līdz 31.  oktobrim zinātnieki saņēma projektu izvērtējumu. Abi projekti, kuros kā partneris startēja KĶI ir saņēmuši ne tikai virssliekšņa novērtējumu, bet arī finansējumu.

Projekts BarkBuild – Tree bark as a renewable source of wood protection materials for building applications – tiks īstenots kopā ar partneriem no Somijas, Norvēģijas, Polijas un Zviedrijas. Projekta ietvaros zinātnieki strādās pie ilgtspējīgu un videi draudzīgu celtniecības materiālu izstrādes.
Projekts WOODforHEALTH – Promoting safe and extended use of wood products in health buildings through development of antimicrobial surfaces, hygiene concepts, and guidelines - tiks īstenots kopā ar partneriem no Dānijas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas. Projekta ietvaros tiks veicināta no koksnes iegūtu materiālu izmantošana ēkās, kurās tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi.

Tāpat pārskata periodā KĶI zinātnieki bija devušies arī trīs pārbalstu komandējumos.

  • Uģis Cābulis septembrī Portugālē ar stenda referātu piedalījās starptautiskā konferencē par atjaunojamiem resursiem un biorafinēšanu,
  • Jānis Rižikovs septembrī piedalījās starptautiskā tīklošanās pasākumā Briselē, gan uzstājoties ar referātu, gan apmeklējot tīklošanās pasākumus un dibinot  kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem,
  • Edgars Kuka oktobrī gan ar mutisku referātu un stenda ziņojumu piedalījās starptautiskā konferencē Kauņas Tehnoloģiju universitātē, Lietuvā. Tā kā abi ziņojumi izpelnījās dalībnieku interesei, konferences laikā tika nodibināti kontakti ar vairākiem potenciāliem sadarbības partneriem, kas strādā līdzīgā virzienā.

 

03.08.2021. - īstenošanas progress. Pārskata periodā no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. jūlijam Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki aktīvi strādāja pie jaunu Eiropas līmeņa sadarbības projektu pieteikumu gatavošanas, gan sadarbībā ar jau esošajiem, gan jauniem partneriem.

 

05.05.2021. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2021. gada 1.februāra līdz 2021. gada 30. aprīlim 4 Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta iesniegtie projekti ir saņēmuši virssliekšņa novērtējumu.

Projekts VIOBOND ir saņēmis ne tikai virssliekšņa novērtējumu, bet arī finansējumu tā īstenošanai. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Latvijas Finieri un sadarbības partneriem no Vācijas, Igaunijas, Somijas un Spānijas.

VIOBOND projekta ietvaros tiks uzbūvēta pirmā rūpnīca, kas ražos rūpnieciska mēroga lignīna fenola-formaldehīda sveķus, kur lignīns aizstās kaitīgo fosilās izcelsmes fenolu un formaldehīdu. VIOBOND konsorcijs apvieno plašu starpdisciplināru pieredzi, lai radītu pilnu vērtību ķēdi no frakcionēta koksnes biorafinēšanas lignīna, lai ražotu vairāku veidu sveķus dažādiem mērķiem – saplāksnim, pārklājumiem, smilšpapīra līmei un kā saistviela stikla vates izolācijas materiāliem.

Tāpat pārskata periodā Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta piedalījās Eiropas Zinātnieku nakts 2020 projekta īstenošanā, pirmo reizi īstenojot Zinātnieku nakts pasākumu virtuālā platformā www.zinatniekunakts2021.lv

 

03.02.2021. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. janvārim Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki, sadarbībā ar ārvalstu partneriem ir iesnieguši vairākus projektu pieteikumus gan M-era.Net, gan H2020 uzsaukumos.

 

03.11.2020. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. septembrim Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki aktīvi strādāja pie jaunu Eiropas līmeņa sadarbības projektu pieteikumu gatavošanas, gan sadarbībā ar jau esošajiem, gan jauniem partneriem.

Pārskata periodā virssliekšņa novērtējumu H2020-MSCA-RISE-2020 uzsaukumā ir saņēmis projekts ar akronīmu CELISE (Sustainable production of Cellulose-based products and additives to be used in SMEs and rural areas.)

 

03.08.2020. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2020. gada 1. aprīļa  līdz 2020.  gada 30. jūnijam Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta aktivitātes projekta ietvaros bija galvenokārt saistītas ar sadarbību ar esošajiem sadarbības partneriem, jo COVID 19 pandēmijas ierobežošanas ietvaros īstenotie pulcēšanās un  ceļošanas ierobežojumi apgrūtināja jaunu sadarbības partnerību veidošanu.

 

01.04.2020. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020.  gada 31. martam Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (institūta) direktors Uģis Cābulis ir bijis vienā ārvalstu komandējumā, apmeklējot Bio-based Industries Consortium (BIC) Matchmaking Event, kas notika Briselē 2020. gada 13. februārī. Komandējuma laikā tika nodibināti kontakti ar Itālijas, Spānijas, Nīderlandes un vairāku citu valstu zinātniekiem. Sarunās tika identificēti vairāki kopīgi projekti, kuru ietvaros būtu iespējams sadarboties.

Pārskata periodā institūta zinātnieki ir saņēmuši augstu virssliekšņa novērtējumu par uzsaukumā H2020-WIDESPREAD-2020-5 iesniegto projektu BioExcellence. Institūta statuss projektā - vadošais partneris.

 

02.01.2020. - īstenošanas progress. Pārskata periodā, no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 31. decembrim, norisinājās Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (turpmāk tekstā - institūts) rīkotā konference  The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials. Tā notika Rīgā, viesnīcā Radisson Blu Latvija no 2019. gada 9. līdz 11. oktobrim. Konferencē, piedalījās vairāk nekā 120 dalībnieki no 25 pasaules valstīm. Referentu vidū bija pasaules slaveni zinātnieki no Japānas, Brazīlijas, Kostarikas, Indonēzijas, kā arī no Eiropas vadošajiem pētniecības institūtiem. 110 mutiskajos un stenda referātos tika apspriestas tādas, šobrīd aktuālas tēmas, kā atjaunojamo izejvielu izmantošana, ilgtspējīgi polimēri, t.sk. iepakojums, kā arī polimērmateriālu otrreizēja pārstrāde. Konference ir vistiešākajā veidā saistīta ar vienu no Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomām – zināšanu ietilpīgu bioekonomiku. Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kura ir izstrādājusi savu Bioekonomikas stratēģiju 2030, kurā tāpat Eiropas stratēģijā ir paredzēta sadarbības stiprināšana starp zinātni, industriju un sabiedrību, saglabājot dabas daudzveidību. Plašāka informācija par konferenci pieejama mājaslapā https://www.gcnpm2019.com/.

Pārskata periodā 2 institūta zinātnieki ir bijuši ārvalstu komandējumos.
Koksnes bionoārdīšanās un aizsardzības laboratorijas vadītājs Bruno Andersons  no 2019. gada 8. līdz 10. oktobrim piedalījās gadskārtējā Ziemeļeiropas koksnes zinātnes un inženierijas tīkla konferencē, kas notika Lundā, Zviedrijā. Konferencē tika apskatītas sekojošas tēmas – koksnes fizika un mehānika, koksnes aizsardzība, ilgizturība un modifikācija, koksnes konstrukciju produkti un kompozīti. Konferences laikā potenciālā sadarbība tika apspriesta ar kolēģiem no Norvēģijas un Zviedrijas, savukārt ar kolēģiem no Getingenes Universitātes (Gottingen University, DE) tika apspriestas konkrētas sadarbības idejas H2020 Twinning uzsaukumā.
Institūta direktors Uģis Cābulis decembrī piedalījās Bio Based Industries (BBI) Stakeholder pasākumā. Pasākuma ietvaros notika BBI projektu izstāde, seminārs ar priekšlasījumiem un paneļdiskusijām. Pasākuma ietvaros tika nodibināti kontakti ar kolēģiem no Vageningenas Universitātes (Wageningen University, NL), kuras zinātnieki strādā pie aļģu eļļas iespējamās izmantošanas poliolu sintēzē un jaunās paaudzes šķīdinātāju izmantošanas  nanotehnoloģiju procesos. Tāpat notika sarunas ar FIAT pārstāvi par iespējamo sadarbību H2020 uzsaukumā par kopīgas testēšanas infrastruktūras izveidi nano/polimēru testēšanai, kas izmantojami autobūvē un celtniecības industrijā.

Pārskata periodā institūta zinātnieki ir saņēmuši augstu virssliekšņa novērtējumu par diviem H2020-BBI-JTI-2019 uzsaukumā iesniegtajiem projektiem: BIOHIGH un LIGNOL. Institūta statuss abos projektos: partneris.

 

01.10.2019. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. septembrim Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (institūta) zinātnieki ir bijuši vienā ārvalstu komandējumā – institūta direktors Uģis Cābulis septembrī apmeklēja Horizon 2020 Space Info Day and Brokerage event Prāgā, Čehijā, prezentējot institūta pieredzi un idejas kriogēnās izolācijas jomā. Komandējuma ietvaros notika arī divpusējās tikšanās ar Čehijas, Vācijas un Zviedrijas pārstāvjiem.

Pārskata periodā aktīvi turpinājās darbs pie starptautiskās konferences The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials organizēšanas, kas notiks Rīgā, viesnīcā Radisson Blu Latvija no šī gada 9. līdz 11. oktobrim.
Pārskata periodā tika veikti visi konferences vajadzībām nepieciešamie iepirkumi, kā arī tika pabeigts darbs pie konferences programmas. Plašāka informācija par konferenci pieejama mājaslapā https://www.gcnpm2019.com/.

 

12.07.2019. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 30. jūnijam Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (KĶI) zinātnieki ir saņēmuši virssliekšņa novērtējumu vienam projektam. Uzsaukumā H2020-MSCA-RISE-2019, KĶI, kopā ar sadarbības partneriem, iesniedza projektu SustCel. Lai gan saņemtais novērtējums bija ļoti augsts, projekts nav saņēmis finansējumu.

Laika periodā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 30. jūnijam projekta ietvaros KĶI zinātnieki ir bijuši vienā ārvalstu komandējumā - pētniece Anda Fridrihsone apmeklēja BBI Infoday pasākumu, kas norisinājās Beļģijas galvaspilsētā Briselē. Komandējuma laikā tika nodibināti jauni kontakti, kā arī radās vairākas nākotnes sadarbības idejas.

Pārskata periodā aktīvi turpinājās darbs pie starptautiskās konferences The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials organizēšanas, kas notiks Rīgā, viesnīcā Radisson Blu Latvija no šī gada 9. līdz 11. oktobrim. Pārskata periodā notika konsultācijas ar industrijas pārstāvjiem par iespējamo dalību konferencē, lai veicinātu zinātnes un industrijas sadarbību gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Informācija par konferenci pieejama konferences mājaslapā https://www.gcnpm2019.com/.

31.03.2019. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. martam Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (KĶI) zinātnieki ir saņēmuši virssliekšņa novērtējumu diviem projektiem - kopā ar sadarbības partneriem tika sagatavoti projekta pieteikumi uzsaukumos H2020-WIDESPREAD-2018-03 un M-ERA-NET 2018.

Pārskata periodā aktīvi turpinās darbs pie starptautiskās konferences The 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials organizēšanas. Konferencē piedalīsies vairāk nekā simts zinātnieki no visas pasaules, tai skaitā Prof.  Andrea Lazzeri (Pizas Universitāte) un Prof. Mohamed Naceur Belgacem (Grenobles Tehnoloģiju institūts), kuru pētījumi un atklājumi par zaļās ķīmijas un nanotehnoloģiju izmantošanu polimēru ķīmijā un tehnoloģijā ir būtiski ietekmējuši nozares attīstības virzienus. Informācija par konferenci pieejama konferences mājaslapā https://www.gcnpm2019.com/.

15.01.2019. - īstenošanas progress. Laika periodā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (LVKĶI) zinātnieki ir saņēmuši virssliekšņa novērtējumu un finansējumu Apvārsnis 2020 (Horizon 2020 projekta "Innovative and affordable service for the Preventive Conservation monitoring of individual Cultural Artefacts during display, storage, handling and transport", īstenošanai, kas tika iesniegts H2020-NMBP-ST-IND-2018 uzsaukumā. Projekta mērķis ir piedāvāt inovatīvus risinājumus mazo un vidējo muzeju krājumu un kolekciju preventīvajai konservācijai, tai skaitā noteikta mikroklimata uzturēšanai atbilstoši katra artefakta individuālajām vajadzībām, modeļu izstrāde un datorizētas informatīvās sistēmas izveide. Projekta vadošais partneris ir Valensijas tehniskā universitāte un projekta konsorcijā ir apvienojušies 17  partneri.

Laika periodā no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim LVKĶI zinātnieki šī projekta ietvaros ir bijuši 4 ārvalstu komandējumos.
Institūta direktors Uģis Cābulis apmeklēja ERIFORE ESFRI plānošanas sapulci Somijā. Pasākumā piedalījās VTT institūta pārstāvji no Somijas, Aalto Universitātes pārstāvji no Zviedrijas un SINTEF pārstāvji no Norvēģijas. Tikšanās laikā tika izveidota darba grupa ERIFORE ESFRI pieteikuma gatavošanai. Projekta iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 3 - 4. ceturksnis.
LVKĶI Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Bruno Andersons piedalījās Četrpadsmitajā  Ziemeļeiropas koksnes zinātnes un inženierijas tīkla konferencē Tallinā. Konferences ietvaros tika apspriestas sadarbības iespējas ar Getingenas Universitātes, kā arī Igaunijas, Dānijas un Norvēģijas kolēģiem.  
Lignīna ķīmijas laboratorijas pētnieks Māris Lauberts ar poster-referātu piedalījās Astotajā Ziemeļvalstu koksnes biorafinēšanas konferencē (NWBC). Pasākuma ietvaros tika nodibināti kontakti turpmākajiem sadarbības projektiem.
Institūta direktors Uģis Cābulis apmeklēja Sesto Starptautisko Konferenci par dabiskajiem polimēriem, biopolimēriem un to kompozītiem (ICNP - 2018), kas norisinājās Kotajamā, Indijā. Konferencē piedalījās zinātnieki no Indijas, Eiropas, Āzijas, kā arī ASV un Austrālijas. Konferences ietvaros notika īpaša sesija, kuras ietvaros bija iespēja prezentēt LVKĶI pieredzi, iestrādes un kapacitāti, kā arī uzklausīt potenciālās Horizon 2020 sadarbības projektu idejas. Vairāki Indijas zinātnieki izteica interesi par iespējām stažēties LVKĶI.

15.10.2018 - īstenošanas progress. Laika periodā no izmaksu attiecināšanas 2014. gadā līdz 2018. gada 30. septembrim koksnes ķīmijas institūta (KĶI) zinātnieki ir sagatavojuši, iesnieguši un saņēmuši virssliekšņa novērtējumu par septiņiem starptautiskos projektu konkursos (M-ERA. Net 2 un H2020) iesniegtiem starptautiskiem projektiem. Līdz projekta īstenošanas beigām 2022. gada decembrī, virssliekšņa novērtējumu saņēmušo projektu skaitam ir jābūt divdesmit.

2018. gada septembrī KĶI piedalījās Baltijas Polimēru Simpozija organizēšanā. Baltijas Polimēru Simpozijs notika Jūrmalā un tajā piedalījās vairāk nekā 120 zinātnieki no Baltijas reģiona augstskolām un pētniecības institūcijām. Simpozija galvenais organizētājs bija Rīgas Tehniskā Universitāte.

Laika periodā no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada 30. septembrim KĶI zinātnieki ir bijuši 11 ārvalstu komandējumos, kuru mērķis ir bijis starptautisko kontaktu veidošana. KĶI zinātnieki ir apmeklējuši konferences, tīklošanās pasākumus (match making events) un seminārus, tiekoties ar potenciālajiem sadarbības partneriem un apzinot potenciālās sadarbības projektu idejas.