Šķidruma hromatogrāfijas centrs

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Šķidruma hromatogrāfijas centrā tiek veikts zinātniski pētniecisks darbs, nodrošinot augsta līmeņa analītisko pieeju LVKĶI klasiskajiem pētniecības virzieniem, kā arī attīstot mūsdienīgu analītisko metožu izstrādi.

Šķidruma hromatogrāfijas centrā tiek izstrādātas un optimizētas kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes metodes koksnes pārstrādes produktu raksturošanai. Līdz šim izstrādātas un pielietotas šķidruma hromatogrāfijas/ masspektrometrijas metodes koksnes hidrolīzes un pirolīzes produktiem un koksnes, mizas ekstraktiem, bet mūsdienīgā un jaudīgā aparatūra paver iespējas arī citu biomasas izcelsmes analītu noteikšanai un atsevišķu savienojumu preparatīvai izdalīšanai un attīrīšanai.

Šķidruma hromatogrāfijas centrs veicina sadarbību starp LVKĶI laboratorijām un stiprina kontaktus ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes Analītiskās ķīmijas katedru. Šķidruma hromatogrāfijas centra iekārtas tiek izmantotas dažādu pētniecības projektu realizācijā, un dažādu mācību programmu studenti izstrādā savus studiju noslēguma darbus. Centrā veikto pētījumu rezultātā publicēti zinātniskie raksti analītiskās un koksnes ķīmijas jomā.

Laboratorijas vadītājs: Dr. Kristīne Meile

Iesaistītie speciālisti: MSc Līga Lauberte

Nozīmīgākais aprīkojums:

 • Waters Acquity H-Class UHPLC sistēma ar fotodiožu detektoru, kvadrupola MS un iztvaikošanas gaismas izkliedes detektoru;
 • Waters tandēma (QToF) masspektrometrs Synapt G2-Si;
 • Waters APC eksklūzijas hromatogrāfs ar RI un fotodiožu detektoriem;
 • ECOM HPLC ar RI un UV detektoriem;
 • Waters preparatīvais HPLC-UV;
 • Genevac ietvaicētāji dažādiem tilpumiem;
 • automatizēta preparatīvās cietfāzes ekstrakcijas iekārta Sorbomate.

 

     

 

Centrs piedalās sekojošu zinātnisko projektu realizācijā:

Biorafinēšanas pieeja lignocelulozes pirolīzes produktu izdalīšanai un pielietojumam, ERAF 1.1.1.2/VIAA/3/19/388 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001), Vadītājs: Dr. Kristīne Meile (2020-);

Smiltsērkšķu veģetatīvās biomasas biorafinēšanas pārstrāde, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un visaptverošu analītisko izpēti, lai iegūtu Latvijas bioekonomikai perspektīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību, ieskaitot serotonīnu, ERAF 1.1.1.1/19/A/146, Vadītājs: Dr.habil. Gaļina Teliševa (2020-);

Inovatīvs zaļās ekstrakcijas process, izveidojot jaunu biorafinēšanas klāsteru, kas orientēts uz fitoķīmiskajām vielām un biomateriālu ražošanu no nepietiekami izmantotas koksnes biomasas, ERAF 1.1.1.1/18/A/182, Vadītājs: Dr.habil. Gaļina Teliševa (2019-);

Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde, ERAF 1.1.1.1/16/A/010, Vadītājs: Dr. Aivars Žūriņš (2017-2020).

Nozīmīgākās publikācijas:

 • Godina, D.; Meile, K.; Zhurinsh, A.; Viksna, A. Method development of levoglucosenone analysis by UHPLC-UV-MS in fast pyrolysis samples and aspects of its degradation in aqueous samples. Analytical Methods, 2020, DOI: 10.1039/D0AY01478H ;
   
 • Lauberts, M., Lauberte, L., Arshanitsa, A., Dizhbite, T., Dobele, G., Bikovens, O., Telysheva, G. Structural transformations of wood and cereal biomass components induced by microwave assisted torrefaction with emphasis on extractable value chemicals obtaining. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2018, 134, 1-11, DOI: 10.1016/j.jaap.2018.03.025 ;
   
 • Meile, K.; Zhurinsh, A.; Viksna, A. Comparison of Photodiode Array, Evaporative Light Scattering, and Single Quadrupole Mass Spectrometric Detection Methods for the UPLC Analysis of Pyrolysis Liquids. Journal of Liquid Chromatography & Related Techniques, 2017, 8, 369-375, DOI: 10.1080/10826076.2017.1308378 ;
   
 • Janceva, S., Lauberte, L., Dizhbite, T., Krasilnikova, J., Telysheva, G., Dzenis, M. Protective effects of proanthocyanidins extracts from bark of deciduous trees in lipid systems. Holzforshung, 2017, 71 (7-8), 675-680, DOI: 10.1515/hf-2016-0185.
   

Studentu darbi:

 • Meile, K. Koksnes pirolīzes kondensātu preparatīva sadalīšana un analīze ar šķidruma hromatogrāfijas metodēm, Promocijas darbs, 2019, Latvijas Universitāte;
   
 • Lauberte, L. Analītiskās pieejas izveide bioloģiski aktīvu polifenolu raksturošanai lignocelulozes biomasā, Promocijas darbs, plānots aizstāvēt 2021. gadā Latvijas Universitātē;
   
 • Godiņa, D. No biomasas iegūtu ogļhidrātu un to atvasinājumu izpēte ar šķidruma hromatogrāfijas-masspektrometrijas analīžu metodēm, Promocijas darbs, plānots aizstāvēt 2023. gadā Latvijas Universitātē;
   
 • Godiņa, D. No biomasas iegūta levoglikozenona un tā degradācijas produktu noteikšana ātrās pirolīzes produktos, izmantojot UHPLC-UV-MS sistēmu, Maģistra darbs, 2019, Latvijas Universitāte;
   
 • Pāls, M. Plantācijas kārklu mizu apstrāde, izmantojot ekstrakciju un organosolv delignifikāciju kā rīku fitoķimikāliju ieguvei, Maģistra darbs, 2019, Latvijas Universitāte;
   
 • Briede, L. Kopējo cukuru un ksilozes noteikšana bērza koksnes hidrotermiskās apstrādes šķidrumos, Maģistra darbs, 2017, Latvijas Universitāte.