Trauksmes celšana

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Trauksmes celšana Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā

Aktualizēts 04.01.2023.

 

No 2022.gada 4.februāra spēkā ir jaunais Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums). Atbilstoši tam ir precizētas vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei un trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai.

Šī likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

 

Persona ir TRAUKSMES CĒLĒJS, ja izpildās sekojošie apstākļi:

 • Tā ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu;
 • iespējamais pārkāpums var kaitēt sabiedrības interesēm;
 • persona šo informāciju uzskata par patiesu;
 • šī informācija gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē;
 •  personai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tik radītas nelabvēlīgas sekas.

Savukārt PĀRKĀPUMS ir:

 • - noziedzīgs nodarījums;
 • - administratīvs pārkāpums;
 • - cits tiesību normu pārkāpums (darbība vai bezdarbība);
 • - rīcība, kas ir pretēja tiesību akta mērķim;
 • - saistošo ētikas vai profesionālo normu pārkāpums.

Likumā ietverti trīs galvenie TRAUKSMES CELŠANAS MEHĀNISMI:

 • Iekšējā trauksmes celšanas sistēma
 • Trauksmes celšana kompetentajai institūcijai
 • Informācijas sniegšana publiski

 

TRAUKSMES CELŠANAS ZIŅOJUMU var iesniegt ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē http://www.trauksmescelejs.lv/iesniegt-trauksmes-celsanas-zinojumu vai arī aizpildot veidllapu:

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā trauksmes celšanas ziņojumu iespējams iesniegt, sūtot uz iekšējās trauksmes sistēmas e-pastu: trauksme.kki@edi.lv, vai sazināties ar iekšējās trauksmes sistēmas atbildīgo personu Māri Laubertu.

Norādām, ka par trauksmes ziņojumu NAV uzskatāms anonīms iesniegums.

 

TRAUKSMES CĒLĒJA IDENTITĀTES UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 Pēc trauksmes cēlēja ziņojuma saņemšanas iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai.

 

VAIRĀK PAR TRAUKSMES CĒLĒJA AIZSARDZĪBU VAR LASĪT:

https://www.trauksmescelejs.lv/aizsardziba

 

Personas datu apstrādes mērķis, izskatot trauksmes cēlēju ziņojumus – nodrošināt iespējamā pārkāpuma izmeklēšanu, nodrošināt trauksmes cēlēja pienācīgu aizsardzību un nodrošināt saziņu ar trauksmes cēlēju.

Informācija par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, datu subjektu, saņēmēju un apstrādāto datu kategorijām ir publicēta Institūta Privātuma politikā http://kki.lv/instituts/privatuma-politika.

 

NODERĪGI:

Ja Jums ir jautājumi par trauksmes celšanu Koksnes ķīmijas institūtā, lūgums vērsties pie trauksmes sistēmas atbildīgās personas M. Lauberta.

Papildus informāciju par trauksmes celšanu varat atrast arī tīmekļa vietnēs:

https://likumi.lv/ta/id/329680-trauksmes-celsanas-likums

http://www.trauksmescelejs.lv