Valsts pētījumu programma 2014.10-4/VPP-6/6: Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd), 2014-2018

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

ResProd, 2014-2018

Pamatinformācija 
Programmas izpildītāji 
Programmas apraksts un plānotie programmas izpildes rezultāti 
Programmas ietvaros īstenojamie projekti 
Informācija par programmas īstenošanu

 

Programmas vadītājs:
        LZA īst.loc., LVKĶI vad. pētnieks Dr.chem. Bruno Andersons
  (bruno.andersons@edi.lv)

 

Programmas izpildes laiks: 2014-2017

Kopsavilkums par programmu: Valsts pētījumu programma atbilst MK rīkojumā Nr.551 (2013.11.20.) noteiktajam prioritārajam zinātnes virzienam 2014.-2017. gadam ‘’Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana”. Šī virziena virsmērķis ir ilgtspējīgi un racionāli izmantot dabas resursus, palielinot resursu izmantošanas pievienoto vērtību. Mežu un dzīļu resursiem ir nozīmīga loma Latvijas tautsaimniecībā, t.sk. nodarbinātībā, iekšzemes kopprodukta un pozitīvas eksporta bilances veidošanā.

Programmas mērķis ir nodrošināt mežsaimniecības un zemes dzīļu resursu izmantošanas ilgtspējību, racionāli izmantot Latvijas vietējos resursus globālajā tirgū konkurētspējīgu produktu ražošanai, vienlaicīgi saglabājot ilgtspējību, bioloģisko daudzveidību un mežu sociālo lomu tuvākā nākotnē un nākošām paaudzēm. Pētījumu uzdevumi ietver plašu jautājumu loku, sākot no mežu ilgtspējīgas audzēšanas līdz resursu ekonomiski un ekoloģiski pamatotai izmantošanai konkurētspējīgiem, tautsaimniecībai un sabiedrībai vajadzīgiem materiāliem un produktiem visā nozares vērtības pievienošanas ķēdē, no derīgo izrakteņu īpašību un pieejamības izpētes līdz jaunām tehnoloģijām un konkurētspējīgiem inovatīviem produktiem importēto aizstāšanai.

Programmas sabiedriskā aktualitāte: Programmas uzdevumi par Latvijas vietējo resursu ilgtspējīgu izmantošanu importa izejvielu aizstāšanai un inovatīvu produktu radīšanai ir aktuāli Latvijas sabiedrībai. Izmantojot vietējos resursus konkurētspējīgiem produktiem, tiek stiprināta ekonomiskā neatkarība, veidota pozitīva eksporta bilance, ko būtiski uzlabo produktiem pievienotā vērtība. Programma paredz ilgtspējīgu, zinātniski pamatotu, nenoplicinošu zemes dzīļu un meža resursu izmantošanu, nekaitējot ekosistēmām, saglabājot bioloģisko daudzveidību un meža rekreācijas funkcijas. Lai arī pētījumi uzsākti iepriekšējās VPP, līdz šim pilnībā nav apzinātas izrakteņu kvalitatīvās īpašības konkurētspējīgu materiālu ražošanai un to pieejamība, bet inovatīvu nišas produktu un konkurētspējīgu materiālu radīšanai no koksnes (t.sk. ātraudzīgās) nepieciešama tālāka mūsdienīgu tehnoloģiju attīstība, kas rezultēsies ražošanā un jaunās darbavietās. Sabiedrības atbalsts zaļajai jeb eko būvniecībai lielā mērā orientēts uz plašāku vietējo materiālu un koksnes izmantošanu būvkonstrukcijām, ēku apdarei un interjeram. Efektīgākas, energotaupīgākas ražošanas tehnoloģijas un materiāli ar zemāku oglekļa pēdu dos nozīmīgu ieguldījumu vides aizsardzībā.

 

Programma apvieno vadošās pētniecības un izglītības institūcijas Latvijas zemes dzīļu un meža izpētes jomās.

Programmas izpildītāji:

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” (LVMZI Silava)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI)
Latvijas Universitāte (LU)
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)

Programmas tautsaimniecības nozares partneri:

    SIA "MetsaForest"
    A/S „Latvijas Valsts meži”
    Latvijas kokrūpniecības federācija
    Latvijas Meža īpašnieku biedrība
    SIA „Dendrolight Latvija”
    "MiTekIndustries" AB filiāle "MiTekBaltic"
    SIA „WoodCon”
    SIA “Fortum Jelgava”
    SIA "TENACHEM" ("TENAX" grupa)
    SIA "FIDE"
    SIA „L.Ē.V.” (ekstraktu rūpnīca)
    SIA „Baltiks EAST”
    SIA „Mushrooms Latvija”
    SIA "VLT"
    SIA „FILLE 2000”
    SIA „IMOS”
    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
    SIA "Madara Cosmetics"
    SIA "Lode"
    A/S "Valmieras stikla šķiedra"
    SIA "EKOOSTA"
    Latvijas kūdras ražotāju asociācija
    SIA „Rebeka”  Keramikas cehs

 

Programmas apraksts un plānotie programmas izpildes rezultāti

Valsts pētījumu programmas (VPP) ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai Latvijai prioritārā nozarē ar mērķi veicināt šīs nozares attīstību. Atbilstoši Viedo specializāciju stratēģijai(VSS), prioritāras ir tās nozares, kas nodrošina tautsaimniecības transformāciju. VPP definētā meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana un jauni produkti un tehnoloģijas tieši sasaucas ar VSS virzieniem, kas vērsti uz ražošanas un eksporta struktūras maiņu  Latvijā tradicionālajās nozarēs, piemēram, mežsaimniecībā, bet tajā pat laikā meža un zemes dzīļu resursi dod iespēju radīt materiālus un produktus ar augstu pievienoto vērtību, risinot sabiedrībai nozīmīgas problēmas par atjaunojamo un vietējo resursu ilgtspējīgu izmantošanu, stiprinot ekonomisko neatkarību. Augstas pievienotās vērtības produkti ir viena no VSS prioritātēm, meža un zemes dzīļu resursu izpēte šajā virzienā paplašinās zināšanu bāzi, t.sk. modernas izglītības kontekstā, bet pārnese ražotājiem sekmēs reģionu attīstību. Arvien vairāk tiek aktualizēta biomasas kā fosilo izejvielu alternatīvas izpēte bio-bāzētas industrijas attīstīšanai tuvāko 7-10 gadu laikā, ko apliecina Meža Nozares tehnoloģijas platformas vīzija 2030, Apvāršņa 2020 aktivitātes, bet VSS bioekonomiku nosauc kā vienu specializācijas jomām. Inovatīvi zinātņu ietilpīgi produkti un materiāli, balstoties uz biorafinērijas un bezatkritumu ražošanas koncepcijām, ir viens no bioekonomikas attīstības pamatnosacījumiem. Definēts, ka Viedai specializācijai ir jābūt maratonam, ne tikai ieejas biļetei finansējumam. Mērķtiecīgs VPP finansējums šajā virzienā ir starta instruments tālākai attīstībai ar dažādu finanšu instrumentu palīdzību.

Programma par jauniem produktiem un tehnoloģijām no meža un zemes dzīļu resursiem loģiski saistīta ar citām VPP programmām, t.sk. par valsts un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību saistībā ar zināšanu sabiedrības un inovāciju kultūras veidošanu, paplašinot un dažādojot informatīvo lauku saistībā ar Latvijas resursiem, un bez šaubām – Letoniku, attīstot tehnisko valodu un veidojot aktuālas terminoloģijas latviskojumus.

Atbilstoši VPP konkursa nolikumam, programmu veido 7 uzdevumi, kuri ietver:

  • izstrādāt zinātnisko pamatojumu vienvecuma saimnieciski nozīmīgu sugu (priežu, egļu, bērzu) mežu audzēšanas modelim auglīgajās meža ekosistēmās, sagatavot pamatojumu normatīvo aktu izmaiņām modeļa praktiskai lietošanai;
  • noskaidrot Latvijas galveno saimnieciski izmantojamo koku sugu (priede, egle, bērzs) ekonomiskās vērtības samazināšanos uzglabāšanas ietekmē atkarībā no uzglabāšanas sezonas, sagatavošanas veida, uzglabāšanas vietas, caurmēra, mizas nobrāzuma laukuma un klimatiskajiem apstākļiem;
  • izvērtēt vietējo koksnes resursu mobilizācijas iespēju ilgtspējīgai un sezonāli vienmērīgai kokapstrādes uzņēmumu nodrošināšanai ar apaļajiem kokmateriāliem;
  • izpētīt koksnes materiālu konkurētspējas palielināšanas iespējas būvniecībā, uzlabojot koksnes ilgizturības īpašības ar pārklājumiem un modifikācijas paņēmieniem, kā arī izmantojot zema enerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošas tehnoloģijas;
  • novērtēt lapkoku koksnes bezatlikuma izmantošanu Latvijas ekonomikai nepieciešamu produktu iegūšanai, izmantojot progresīvas ķīmiskās un termiskās priekšapstrādes metodes un mūsdienīgas pētniecības iekārtas;
  • meklēt risinājumus produktu kompleksai izstrādei no mizām un koksnes komponentiem ar sintētiskiem vai rūpnieciski analogiem salīdzināmiem, vai labākām īpašībām un plašu lietošanas spektru dažādās tautsaimniecības nozarēs, paātrinot un ekonomiski uzlabojot tehnoloģiskos procesus;
  • izpētīt zemes dzīļu resursus, tai skaitā dziednieciskos, un izstrādāt jaunus konkurētspējīgus produktus.

VPP uzdevumi definēti, balstoties uz iepriekšējās VPP iegūtajām zināšanām un prasmēm. Daļa pētījumu uzsākti iepriekšējās VPP ietvaros un nākošā periodā paredzēta padziļināta iegūto produktu īpašību izpēte un pielietošanas jomu aprobācija, tehnoloģiju ekonomisko parametru uzlabošana (piemēram, bioloģiskiem aktīviem savienojumiem no mizas).

Tēmu izvēli pamato rūpīga zinātniskās informācijas izpēte par pasaules attīstības tendencēm pētniecībā programmas jomās, vidējā un ilgtermiņa (2020-2030) stratēģisko dokumentu nostādnes par ES un citās attīstītajās valstīs attīstāmiem un finansiāli atbalstāmiem pētījumu virzieniem inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei. Programmas izpildes gaitā tiks turpināts izvērtēt pasaules un ES zinātnisko un tehnoloģisko virzienu attīstības tendences, nepieciešamības gadījumā koriģējot/precizējot programmas aktivitātes. Uz eksperimentālo datu bāzes tiks modelēti izejvielu (derīgo izrakteņu) resursi, egļu mežu produktivitāte un optimālie kokmateriālu sagatavošanas un piegādes algoritmi.

Programmas kopējie (horizontālie) uzdevumi.

Pētniecības uzdevumu izpildei programmas izpildei izveidotas starpdisciplināras zinātnieku grupas, kuru sastāvā iesaistīti atbilstošajās jomās pieredzējuši, starptautiski atpazīstami zinātnieki, jaunie zinātnieki ar vērā ņemamām iestrādēm attiecīgajā pētniecības virzienā, maģistranti un doktoranti, kuru kvalifikācijas darbi iekļaujas risināmajās tēmās. Šāds grupu sastāvs ir optimāls cilvēkresursu attīstībai, zināšanu pārmantojamībai un starptautiskās reputācijas un konkurētspējas nodrošināšanai. Programmas dalībnieki ir speciālisti mežzinātnē, koksnes zinātnē, materiālzinātnē, koksnes un polimēru ķīmijā un tehnoloģijā, bioloģijā, mikoloģijā un molekulārajā bioloģijā, ģeoloģijā un inženierzinātnēs. Jaunie zinātnieki, maģistri un doktoranti programmā vidēji sastāda 46% PLE no kopīgās PLE vērtības (projektos zemākais rādītājs 23%, augstākais 60%), kas apliecina cilvēkresursu potenciālu. Programma balstās uz starpdisciplināru pieeju zinātnisko un tehnoloģisko problēmu risināšanai, tā veicinās dažādu zinātnes nozaru līdzsvarotu attīstību, stiprinās cilvēkresursu kapacitāti un veicinās ražošanas uzņēmumos nodarbināto kvalifikāciju.

Par programmas ietvaros risināmiem uzdevumiem informēti tautsaimniecības nozares partneri, ar tiem iespēju robežās paredzēta sadarbība, piemēram, izstrādāto metožu aprobācijā, izejmateriālu piegādes atbalstā u.tml. Plānotā studentu iesaistīšana programmas izpildē, nodrošinot prakses un darba iespējas, stiprinās sadarbību ar augstskolām, veidojot starpdisciplināras maģistrantūras un doktorantūras programmas, iegūtās zinātniskās atziņas iekļaujot lekciju kursos, doktorantu skolu saturā un sagatavojot mūsdienu zināšanu līmenim atbilstošus nozares speciālistus. Sadarbība ar tehnikumiem un skolām paplašinās skolēnu zināšanas par vietējo resursu nozīmi Latvijā, izmantošanas perspektīvām un nozīmīguma sociālajiem, ekoloģiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem.

Dalība programmā dod iespēju iegūt jaunas zināšanas un, aprobējot iegūtos rezultātus starptautiskās konferencēs, stiprināt starptautisko reputāciju un veidot privātus kontaktus ar ārzemju kolēģiem, kam ir būtiska nozīme starptautiskā sadarbībā, veidojot un realizējot kopīgus pētniecības un sadarbības projektus, t.sk. Apvārsnis 2020 programmas ietvaros. Plānots programmas īstenošanas laikā iesniegt vismaz 5 pētniecības projektus.

Latvijas Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs (pieņemtas 04.04.2006) norādīts, ka zems inovatīvo tehnoloģiju un jaunu produktu īpatsvars apdraud meža un saistīto nozaru konkurētspēju pasaules, Eiropas un Latvijas tirgū, kā vienu no iemesliem minot nepietiekamu zinātnisko institūciju un ražošanas komersantu sadarbību un privātā finansējuma piesaisti ilgtermiņa, fundamentālo un pielietojamo zinātnes projektu un programmu izstrādei. Līdz šim realizētās VPP neapšaubāmi sekmējušas šo sadarbību (privātā finansējuma piesaiste ir valstij kompleksi risināms uzdevums, piemēram, ar nodokļu politiku), ko apliecina zinātnieku un komersantu sadarbība nozaru kompetences centru projektos. Programmas ietvaros paredzēts sekmēt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, parādot iespējas un rosinot uzņēmējus uz tautsaimniecības restrukturizāciju inovatīvu konkurētspējīgu augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai uz vietējo izejvielu bāzes. Sadarbībā ar ražotājiem tiks iegūti lietišķi, praktiski un ražošanā ieviešami rezultāti.

Projektu izpildītāji ir augstas kvalifikācijas pētnieki un jaunie zinātnieki un studenti, to rīcībā ir nepieciešamās darba un laboratorijas telpas, pētniecības iekārtas, ir pieeja starptautiskām datu bāzēm un bibliotēkām, kas daudzējādā ziņā ir iepriekšējā perioda VPP programmas, ERAF un ESF projektu rezultāts.

Būtisks zinātniskās darbības aspekts ir paplašināt sabiedrības izpratni par zināšanu un inovāciju lomu valsts attīstībā, konkurētspējā un sabiedrības labklājībā. Zinātnes prestiža paaugstināšanai sabiedrībā un īpaši bērnu un jauniešu vidē programmas ietvaros tiek plānota sadarbība ar skolā, tehnikumiem (piemēram, Rīgas Tehnisko koledžu) un augstskolām (LU, RTU, LLU). Interaktīvie pasākumi sabiedrības informēšanai ietver seminārus (piemēram, mežu īpašniekiem), lekcijas, regulāru dalību Zinātnieku nakts pasākumos, ekskursijas, populārzinātniskas publikācijas un informējošus pasākumus mēdijos. Programmas tēma – vietējo resursu plašāka izmantošana – ir nozīmīga Latvijas sabiedrībai no ekonomiskiem, ekoloģiskiem un sociāliem aspektiem, tādēļ īpaši svarīga ir skaidri saprotama informācija par programmā paredzēto pētījumu ietekmi uz valsts neatkarību no importa izejvielām, vienlaicīgi saglabājot vides ilgtspējību, bioloģisko daudzveidību un rekreācijas iespējas nākamajām paaudzēm.

 

Programmas ietvaros īstenojamie projekti:

Latvijas nozīmīgākie vietējie resursi ir mežs un zemes dzīļu izejvielas. Šo dabas bagātību vēl plašākai racionālai un tajā pat laikā ilgtspējīgai un videi saudzīgai izmantošanai nepieciešami pētījumi jaunu produktu un tehnoloģiju attīstīšanai. Programmu veido četri projekti, kas ietver visus septiņus VPP konkursa nolikumā definētos uzdevumus. Projektus apvienojošā ideoloģija: Latvijas mežu resursu mērķtiecīga saglabāšana, vietējo resursu ilgtspējīga, vidi un bioloģisko daudzveidību saudzējoša izmantošana inovatīviem konkurētspējīgiem produktiem importa aizstāšanai visdažādākajām tautsaimniecības jomām, izstrādājot videi draudzīgas, enerģētiski mazietilpīgas kaskādes veida tehnoloģijas pēc iespējas pilnīgai izejvielu un starpproduktu izmantošanai. Realizējot iepriekšējās VPP, izveidojusies laba iesaistīto institūciju zinātniskā personāla sadarbība. Tā dod iespēju intensīvāk un racionālāk izmantot par ES struktūrfondu un valsts budžeta līdzekļiem iegādāto zinātnisko infrastruktūru, t.sk. studentu kvalifikācijas darbu izstrādei. Sadarbība un kontakti institūciju un personīgā līmenī savstarpēji bagātina izpratni par risināmām problēmām un pētniecības aktivitātēm vietējo resursu izpētes un izmantošanas jomās.

Projektā Nr.1 „Vienvecuma egļu mežu audzēšanas potenciāls auglīgajās meža ekosistēmās”, izvērtējot starpcirtes ietekmi, tiks izstrādāts ekonomiski pamatots vienvecuma egļu mežu apsaimniekošanas modelis. Tiks izpētīta ģenētisko faktoru ietekme uz vienvecuma egļu kokaudžu augšanu un apaļkoku sortimenta struktūru un kvalitāti. Tiks izvērtēti fitopataloģiskie riski vienvecuma egļu mežos atkarībā no kokaudžu vecuma un augšanas apstākļiem. Tiks izveidots eksperimentālais stādījums nokaltuša vienvecuma egļu mežu masīva vietā pēc nociršanas. Dati tiks apkopoti monogrāfijā „Vienvecuma egļu meži Latvijā”.

Projektā Nr.2 „Pētījumi koksnes apstrādes, meža produktu loģistikas un plānošanas jomā” tiks pētīti jauni tehnoloģiski risinājumi koksnes lietošanas paplašināšanai būvniecībā (t.sk. koksnes šūnveida materiāli), energoefektivitātes uzlabošana koksnes pārstrādes procesos. Izpētot apaļo kokmateriālu vērtības samazināšanos uzglabāšanas procesā un veicot ekonomisko analīzi, tiks izstrādātas uzglabāšanas rekomendācijas. Izvērtējot koksnes pirmapstrādes uzņēmumu monitoringa rezultātus saistībā ar apaļo kokmateriālu apstrādi, tiks noskaidrotas vietējo resursu mobilizācijas iespējas uzņēmumu nodrošināšanai ar izejmateriāliem un ekonomiski izdevīgākie piegādes loģistikas risinājumi.

Projektā Nr.3 „Biomateriāli un bioprodukti no meža resursiem ar daudzpusīgu pielietojumu” tiks izstrādātas jaunas termiskās modifikācijas un kombinētas metodes koksnes ilgizturības uzlabošanai, pārklājumi modificētas koksnes dekoratīvo īpašību saglabāšanai un poliuretānu pārklājumi degamības samazināšanai. Izmantojot funkcionalizēšanas metodes, tiks izstrādāti atmosfēras izturīgi koksnes polimēru kompozīti. Tiks pilnveidotas dažādas koksnes priekšapstrādes metodes komponentu izdalīšanai un tālākai nišas un šķiedru produktu izstrādei. Tiks optimizētās jaunas mizu ekstrakcijas metodes izejmateriālu bezatlikuma izmantošanai.

Projekta Nr.4 „Zemes dzīļu resursu izpēte - jauni produkti un tehnoloģijas” (Zeme) uzdevums ir izpētīt zemes dzīļu resursus, tajā skaitā dziednieciskos, un izstrādāt jaunus konkurētspējīgus produktus. Projektā tiks attīstītas pētniecības metodes noteiktas kvalitātes derīgo izrakteņu resursu pieejamības prognozēšanai jaunu produktu attīstībai. Galvenās izejvielas konkurētspējīgiem produktiem: māli (arī kombinācijā ar ārstnieciskām dūņām), kaļķakmens, kūdra, sapropelis. Potenciālie produkti: dabiskā kosmētika, nanostrukturēti keramiskie sorbenti, biodegradabli polimēri, poraina un blīva keramika, mālu nano-pārklājumi dažādiem substrātiem, kūdras sorbenti, sapropeļa saistvielas, mālu produkti ar imobilizētiem vai iekapsulētiem organismu konsorcijiem ar potenciālu pielietojumu augkopībā un vides biotehnoloģijās.

 

Informācija par programmas īstenošanu:

28.06.2018    Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd). Valsts pētījumu programma, 2014 – 2018, Rakstu krājums / Forest and earth entrails resources: research and sustainable utilization – new products and technologies (ResProd). National Research Programme, 2014-2018, Proceedings. Sast./Comp.: Andersons, B.; Jansons, J.; Dubrovskis, D.; Spulle, U.; Žūriņš, A.; Segliņš, V.; Mutere, O.; Kukela, A. - Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts / Latvian State Institute of Wood Chemistry: Rīga / Riga, 2018; 194 lpp./p.

28.06.2018    Valsts pētījumu programma „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd) noslēguma posma izpildes izvērtēšanas konference

25.03.2016    Zinātniskais pārskats par valsts pētījumu programmas 2. posma izpildes gaitu

24.03.2016    Valsts pētījumu programmas „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd) 2. posma izpildes izvērtēšanas konference, 24.03.2016, Rīga

30.11.2015    Zinātniskais pārskats par valsts pētījumu programmas 1. posma izpildes gaitu

27.11.2015    Valsts pētījumu programmas „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” (ResProd) 1. posma izpildes izvērtēšanas konference, 27.11.2015, Rīga

05.06.2015    Prezentācija par VPP ResProd īstenošanas gaitu LLMZA Kopsapulcē 2015.06.05.