Jaunas metodes izpēte nanocelulozes izdalīšanai no biomasas un tās atlikumiem

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.12.2017 līdz 30.11.2020

Projekta tips

ERAF-1.1.1.2.

Projekta numurs

1.1.1.2/VIAA/1/16/211 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001)

Projekta vadītājs

Inese Filipova

Iesaistītās laboratorijas

Celulozes laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras atbalsts"

Projekta mērķis

Izpētīt jaunu, dabai draudzīgu, energopatēriņa un izmaksu ziņā rentablu metodi nanocelulozes iegūšanai no kokrūpniecības atlikumiem, iegūto nanocelulozi testēt inovatīvu bio-nanokompozītu sistēmu modeļu izstrādei ar pielietošanas potenciālu dažādās nozarēs.

Projekta galvenās darbības: Celulozes, lignocelulozes un tās atlikumu hidrolītiskās oksidēšanas izpēte; Vienlaicīgas delignifikācijas un celulozes oksidācijas metodes izstrāde; Jaunas principiālās tehnoloģiskas shēmas izstrāde nanocelulozes izdalīšanai no atjaunojamiem resursiem; Nanocelulozes piemērotības bio-nanokompozītu sistēmām izpēte.

Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 4 zinātniskās publikācijas, 3 tehnoloģiskās instrukcijas.

Zinātniskie konsultanti:
Dr.sc.ing. Marianna Laka
Dr. Michael Ioelovich
Dr. Uģis Cābulis

Projekta ilgums - 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 133 805,88, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 113 734.99 EUR.

Projekta īstenošanas gaita

Nobeigums - Starptautisko ekspertu veiktais projekta gala vērtējums - 100%

30.11.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.09.2020 – 30.11.2020

31.08.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.06.2020 – 31.08.2020

29.05.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.03.2020 – 31.05.2020

28.02.2020 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.12.2019 – 29.02.2020

29.11.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.09.2019 – 30.11.2019

30.08.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.06.2019 – 31.08.2019

31.05.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.03.2019 – 31.05.2019

28.02.2019 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.12.2018 – 28.02.2019

30.11.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.09.2018 – 30.11.2018

31.08.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.06.2018 – 31.08.2018

31.05.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.03.2018 – 31.05.2018

28.02.2018 - Projekta progresa pārskats par periodu 01.12.2017 – 28.02.2018

01.12.2017. - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā