“Latvijas elektrisko un optisko iekārtu nozares kompetences centrs”, pētījums Nr. 2.8. “Kriogēnās izolācijas siltumvadītspējas testēšanas sistēma”

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.11.2019 līdz 31.05.2021

Projekta tips

ERAF-1.2.1.1.

Projekta numurs

1.2.1.1/18/A/006

Projekta vadītājs

Uģis Cābulis

Iesaistītās laboratorijas

Polimēru laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākums "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros", 4. kārta

Projekta mērķis

Uzsaukuma mērķis: Komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā.

Projekta mērķis: Izveidot universālu sistēmu mērījumu rezultātu precīzākai iegūšanai, kas ļautu veidot savienojumu starp vairākiem dažādiem sensoriem un raidītājiem, sinhronizēt mērījumus, veikt augstas precizitātes mērījumu rezultātu konvertēšanu digitālā formātā, nodrošināt mērījumu rezultātu pārraidi, izmantojot pārraides līnijas un komunikācijas tīklus, nodrošināt mērījumu rezultātu akumulāciju un uzglabāšanu pēc izpildes laika saistībā ar veiktajiem eksperimentiem, kā arī nodrošināt mērījumu procesa indikāciju un vizualizāciju.

Pētījumā veicamās galvenās darbības:

  1. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju;
  2. Izgatavot mēriekārtas sastāvdaļas;
  3. Izstrādāt un verificēt programmnodrošinājumu iekārtai;
  4. Mēriekārtas montāža, tās validācija un verifikācija;
  5. Projekta rezultātu publicitāte.

Plānotie pētījuma rezultāti:

  1. Radīta kompleksa sistēma, lai veiktu siltumvadītspējas mērījumus kriogēnajās temperatūrās;
  2. Mēriekārta (prototips), lai testētu kriogēno izolāciju;
  3. Zinātnisku rakstu publicēšana.

Pētījuma ilgums – 19 mēneši.

Kopējās attiecināmās izmaksas ir 267 924,34 EUR. Finansējuma apjoms LVKĶI ir 45 191,54 EUR, no tā publiskais finansējums 20 891,73 EUR.

Projekta īstenošanas gaita

04.02.2020 - Projekta zinātnisko rezultātu pārskats atskaites periodā 01.11.2019 - 31.01.2020

01.11.2019 - Uzsākta pētījuma īstenošana. Izveidota pētījuma Interneta lapa LVKĶI portālā.