Dr.sc.ing. Aivars Žūriņš

Izglītība

1998.- iegūts inženierzinātņu doktora grāds  par darbu” Ekoloģiski pieņemama kokogļu ražošanas tehnoloģija un tās realizācija praksē” 1974.-1979.g. Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāte. Inženieris ķīmiķis-tehnologs, “Ķīmiskās rūpniecības pamatprocesi un ķīmiskā kibernētika” specialitātē

Zinātniskās intereses un kompetence

Biomasas termoķīmiskā konversija. Biorafinēšana, biodegvielas, biomateriāli  

Nozīmīgākie projekti

Dalība  ES ietvarprogrammu projektos: No.NNE5/2001/363 “Target Action 5.1.1. “Cleaner Fuels by Substitution and Treatment” Project “Multi-Fuel Operated Integrated Clean Energy Process: Thermal Desorption Recycle - Reduce - Reuse TechnologyTDT-3R MULTIFUEL” un  No.CRAFT2000-70508 “Development of new innovative functional foods containing microcrystalline chitosan. CHITOFOOD” .  ERAF projekta Nr.2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024  „Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana” (2011.-2013.; 338 314.- Ls) vadība. No 2014. līgums ar Nova Pangaea technologies (Īrija) „Biomass fractionating” un ERAF projekts “Nanostrukturētas aktīvās ogles superkondensatoru elektrodiem”.Nr. 2014/0045/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/050“

Papildus informācija

LZA korospondētājloceklis,  LLMZA loceklis

Nozīmīgākās publikācijas

J. Zandersons, J.Gravitis, A.Kokorevics, A.Zhurinsh, O.Bikovens, A.Tardenaka, B.Spince.(1999) Studies of the Brazilian sugarcane bagasse carbonisation process and products properties.Biomass and Bioenergy,17, 3, 210-19. J. Zandersons, J. Gravitis, A.Zhurinsh, A.Kokorevics, U.Kallavus, C.K. Suzuki.(2004) Carbon materials obtained from self-binding sugar cane bagasse and deciduous wood residues plastics. Biomass and Bioenergy, 26, 345-360. J. Locs, L. Berzina-Cimdina, A. Zhurinsh; D. Loca (2011.) Effect of processing on the microstructure and crystalline phase composition of wood derived porous SiC ceramics. J. Eur. Ceram. Soc., 31,1-2.,183 – 188.