M.sc.biol Elīna Didrihsone

Izglītība

2017 – iegūts dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā (M.sc.biol), Bioloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Bioreaktoru un fermentācijas procesu izstrāde pētnieciskām vajadzībām. Magnētiskā lauka ietekme uz fermentācijas procesiem.

Nozīmīgākie projekti

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Magnētiskā lauka ierosinātas maisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem”. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi". Vienošanās Nr.1.1.1.1/16/A/144, 2017.-2019.g.