Mg. chem. Laima Vēvere

Izglītība

2013 - Dabaszinātņu maģistra grāds ķīmijā, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte.

Zinātniskās intereses un kompetence

Lignīna analītiskā ķīmija. Biomasas pamatkomponentu analīze. Biomasas ķīmiskā modifikācija, lai to varētu izmantot kā atjaunojamo dabas resursu poliuretānu ieguvē.

Nozīmīgākie projekti

ERAF projekts "Eiropas zinātnieku nakts Latvijā 2020".projekta Nr. 1.1.1.5/20/A/002 (2020-2021) M-ERANET projekts "No atjaunojamām izejvielām iegūtas un nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde (Bio4Cryo)", projekta Nr. 1.1.1.5/ERANET/18/03 (2018-2021) Apvārsnis 2020 projekts "Eiropas zinātnieku nakts Latvijā (NIGHTLV-2018-2019)", līguma Nr. 819129 (2018-2019) Apvārsnis 2020 US4 GREENCHEM "Kombinēta ultraskaņas un enzimātiskā lignocelulozes izejvielu apstrāde biotehnoloģijai, kas balstās uz cukuru izmantošanu", līguma Nr. 669055. (2016-2019). Eiropas Savienības 7.ietvarprogrammas projekts BIOCORE “Biocommodity refinery”, līguma Nr 241566, (2010-2014)  

Papildus informācija

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta Studentu padomes sekretāre 2015 - Zinātniskā asistente, Aveiro universitātes (Portugāle) Materiālu institūtā.

Nozīmīgākās publikācijas

Vevere L., Fridrihsone A., Kirpluks M., Cabulis U. (2020) A review of wood biomass-based fatty acids and rosin acids use in polymeric materials. Polymers 12(11), pp. 1-17, doi:10.3390/polym12112706 Lauberte L., Telysheva G., Cravotto G., Andersone A., Janceva S., Dizbite T., Arshanitsa A., Jurkjane V., Vevere L., Grillo G., Gaudino E. C., Tabasso S. (2021) Lignin-derived antioxidants as value-added products obtained under cavitation treatments for sugar production. Journal of Cleaner Production, 303, 126369 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126369  Vevere L., Janceva S., Arshanitsa A., Telysheva G. (2018) Polyols from condensed tannin enriched extracts for rigid polyurethane foam production. Key Engineering materials 762, pp. 197-202. Janceva S., Dizhbite T., Vevere L., Telysheva G., Dzenis M. (2015) Characterization of bark extract from deciduous trees with emphasis on their antioxidant activity. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 111, pp. 1-4, doi: 10.1088/1757-899X/111/1/012013. Arshanitsa A., Vevere L., Telysheva G., Dizhbite T., Gosselink R. J. A., Bikovens O., Jablonskis A. (2015) Functionality and physico-chemical characteristics of wheat straw lignin, Biolignin™ derivatives formed in the oxypropylation process. Holzforschung, 69, pp. 785-793.