Dr.habil.ķīm Nikolajs Vederņikovs

 • Izglītība

  1981 - iegūts Habilitēta ķīmijas doktora grāds (Dr.Habil.chem.)

  Zinātniskās intereses un kompetence

  Izstrādāta jauna diferencētas katalīzes teorija, sakarā ar kuru pentozānu hidrolīzes un pentožu dehidratācijas reakcijas noteiktos apstākļos var katalizēt dažādi katalizatori, neskatoties uz to, ka abas šīs reakcijas notiek vienlaicīgi vienā aparātā. Atklāta jauna likumsakarība, ka dažādu katjonu katalītiska aktivitāte dehidratācijas reakcijās ir atkarīga no attiecīgo atomu jonizācijas enerģijas, veidojot šos katjonus. Izpētīti polisaharīdu hidrolītiskās un mehano-ķīmiskās depolimerizācijas mehānismi un kinētika. Noteikta celulozes virsmolekulārās struktūras izmaiņas likumsakarība atkarībā no furfurola iegūšanas procesa parametriem.

  Nozīmīgākie projekti

  Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes. Projekts Nr.2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038, 2011-2013 Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu pievienoto vērtību. Projekts Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022, 2013-2015

  Papildus informācija

  Par furfurola ražošanas problēmām konsultēju firmas: Slovēnijā, Lietuvā, Krievijā, Zviedrijā, Ķīnā, Irānā un vairāk kā 20 firmas Latvijā.

  Nozīmīgākās publikācijas

  Rapoport A., Vedernikovs N., Kruma I., Puke M., Borovikova D., Rozenfelde L., Khroustalyova G., Matyuskova N. Waste-less bioethanol and other valuable substances production from hardwood. Transactions on Engineering Sciences, 88, 2014. 311.-318. Brazdausks P., Vedernikovs N., Puke M., Kruma I. Effect of the acid hydrolysis temperature on the conversion of birch wood hemicelluloses into furfural. Key Engineering Materials, 604, 2014. 245.-248. Brazdausks P., Tupciauskas R., Andzs M., Rizikovs J., Puke M., Paze A., Meile K., Vedernikovs N. A preliminary study of biorefinery concept to obtain furfural and binder-less panels from hemp (Cannabis Sativa. L) shives. Energy Procedia. 72. 2015, 34-41