Autokatalītisku tallu eļļas taukskābju poliolu sintēzes tehnoloģijas komercializācija (ACTOPOL)

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.04.2020 līdz 30.06.2022

Projekta tips

ERAF-1.2.1.2.

Projekta numurs

KC-PI-2020/51 (Līgums ar LIAA Nr. KC-L-2017/7)

Projekta vadītājs

Miķelis Kirpļuks

Iesaistītās laboratorijas

Polimēru laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākums "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" 3.kārtas 1.posms

Projekta mērķis

1. posmā: izstrādāt tehnisko ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju autokatalītisku biopoliolu izstrādei no tallu eļļas tehnoloģijas attīstīšanai līdz TRL6 LVKĶI, un tehnoloģijas komercializēšanai.
2.posmā: komercializēt autokatalītisku biopoliolu izstrādes no tallu eļļas tehnoloģiju.

Projekta galvenās darbības:
1.posmā:

  • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

2. posmā:

  • Tehnoloģijas attīstība identificēto izaicinājumu mazināšanai/novēršanai un produkta īpašību uzlabošana tirgus vajadzībām.
  • Eksperimentāla demonstrācijas prototipa izstrāde un tā testēšana izmantošanai reālai videi tuvos apstākļos.
  • Kontakti ar industrijas pārstāvjiem tehnoloģijas demonstrācijai un atgriezeniskas saites iegūšanai.
  • Prototipa pielāgošana tirgus prasībām.
  • Īpašuma tiesību nostiprināšana un licences pārdošana.

 

Projekta 1.posma ilgums – 6 mēneši. Kopējās izmaksas – 27 778 EUR, no tām ERAF finansējums - 25 000,00 EUR
Projekta 2. posma ilgums – 18 mēneši (01.01.2021. līdz 30.06.2022). Kopējās izmaksas – 277 739,44 EUR, no tām ERAF finansējums - 249 965,50 EUR.
Projekta iesnieguma identifikācijas numurs - KC-PI-2020/51.
Līguma ar LIAA numurs - KC-L-2017/7.

Projekta īstenošanas gaita

30.09.2022 - LVKĶI ir pabeidzis projekta 2. posma īstenošanu.

LVKĶI ir pabeigusi projekta 2.posma īstenošanu. Ir iesniegts patenta pieteikums. Tehnoloģija ir pilnībā gatava komercializācijai. 14.09.2022. LVKĶI izsludināja pieteikšanos uz izsoli tehnoloģijas izmantošanas tiesību iegādei. Pieteikšanās noteikta līdz 31.10.2022. Saite uz izsoli: http://kki.lv/komercializesanas-objekts-no-otras-paaudzes-atjaunojamiem-resursiem-sintezeto-actopol-poliolu

30.06.2022 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu. Ir pabeigtas visas tehnoloģijas mērogošanas un pētniecības aktivitātes un iegūti pozitīvi rezultāti. Tehnoloģija ir pilnībā gatava komercializācijai. Projekta komanda aktīvi komunicē ar potenciālajiem tehnoloģijas pircējiem. Ir sagatavots patenta apraksts, kuru tuvākajā laikā plānots iesniegt patentmeklējumu veikšanai. Turpinās darbs pie mājaslapas izstrādes.

31.03.2022 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu. Turpinās dažādu ražotāju piegādāto zemas kvalitātes jēltallu eļļas izmantošana ACTOPOL poliolu sintēzē laboratorijas mērogā. Pagaidām nav izdevies atrast tādu zemas kvalitātes tallu eļļu, kas būtu piemērota mērogošanai 50L reaktorā. Notiek sekmīgi eksperimenti ar augstas kvalitātes tallu eļļu, iegūti 30 litri ACTOPOL poliolu. Turpinās mīksto PU putuplastu receptūras uzlabošana ar mērķi panākt augstākus elasticitātes rādītājus. Notiek tikšanās ar potenciālajiem tehnoloģijas pircējiem gan klātienē, gan attālināti.

30.12.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu. Turpinās dažādu ražotāju piegādāto jēltallu eļļas izmantošana ACTOPOL poliolu sintēzē. Saņemtas vēl 2 dažādas kvalitātes tallu eļļas, kas tika raksturotas, izmantojot ķīmiskās un instrumentālās analīzes metodes. Tallu eļļas tālāk tiks izmantotas poliolu sintēzē. No iegūtajiem polioliem tika iegūtas PU receptūras un tika veikta šo PU putuplastu testēšana. Iegūtās PU putuplastu receptūras un to īpašības atbilst tām, kas ir nepieciešamas industrijā, taču vēl ir nepieciešami daži uzlabojumi. Iegādāts ārpakalpojums par mīkstā PU putuplasta izstrādes tehnoloģijas izpēti.

30.09.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu. Turpinās dažādu ražotāju piegādāto jēltallu eļļas izmantošana ACTOPOL poliolu sintēzē. Tiek gaidīta jaunu tallu eļļas partiju piegāde no ražotājiem, lai turpinātu eksperimentus. Notiek sintēzes procesa izvērtēšana, kā arī iegūto produktu raksturojums ar ķīmiskajām un instrumentālajām analīzes metodēm. Pabeigta izpēte par litija perhlorāta katalizatora aizstāšanas ar fluorborskābi kā katalizatoru, iegūstot pozitīvus rezultātus. Pabeigta izpēte par Amberlite-R katalizatora rekuperāciju, iegūstot pozitīvus rezultātus. Projekta īstenošana notiek saskaņā ar plānoto.

30.06.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu. Ir uzsākta dažādu ražotāju piegādāto jēltallu eļļas izmantošana ACTOPOL poliolu sintēzē. Notiek sintēzes procesa izvērtēšana, kā arī iegūto produktu raksturojums ar ķīmiskajām un instrumentālajām analīzes metodēm. Uzsākts darbs pie litija perhlorāta katalizatora aizstāšanas ar sērskābi kā katalizatoru.

31.03.2021 - LVKĶI turpina projekta 2. posma īstenošanu.

Ir iegūti jēltallu eļļas paraugi, ko paredzēts izmantot ACTOPOL poliolu sintēzē, no dažādiem ražotājiem. Veikta jēltallu eļļas paraugu analīze ar ķīmiskajām un instrumentālajām analīzes metodēm. Uzsākts darbs pie jēltallu eļļas epoksidācijas izpētes. Ir uzsākts darbs pie tallu eļļas poliolu TDL un MDL izstrādes.

01.01.2021 - projekta turpināšana. LIAA ir atbalstījusi projekta 2.posma īstenošanu 01.12.2020.

LVKĶI uzsāka projekta 2.posma īstenošanu. Šobrīd notiek darbs pie iepirkumu un cenu aptauju tehnisko specifikāciju sagatavošanas projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegādei un aprīkojuma nomai. Projekta zinātniskais personāls izstrādā metodoloģiju turpmākajiem ražošanas procesu pētījumiem.

30.09.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.07.2020.-30.09.2020.

Ir pilnībā pabeigta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrāde latviešu un angļu valodā. Sagatavotie dokumenti ir iesniegti LIAA. Projekta 1.posma ietvaros tika uzrunāti 125 dažādi industrijas pārstāvji. No 16 uzņēmumiem tika saņemta pozitīva atgriezeniskā saite.

Turpmākie soļi: maksājuma pieprasījuma un progresa pārskata iesniegšana LIAA. Gatavošanās projekta 2.posma realizācijai. Kontaktu uzturēšana ar uzrunātajiem nozares pārstāvjiem.

30.06.2020 - Projekta īstenošanas progress 01.04.2020.-30.06.2020.

Ir uzsākts darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes. Izstrādāta vispārīgā informācija par projektu un produktu, definēta produkta nozare, pielietojums, tehnoloģijas apraksts, produkts salīdzināts ar citiem nozarē jau eksistējošiem produktiem. Veikta tirgus analīze: definēts produkta tirgus apmērs un tendences, izejmateriālu tirgus apmērs un tendences, definēts mērķa tirgus. Analizēta izejmateriālu pieejamība. Analizēta līdzšinējā un plānotā sadarbība ar industrijas pārstāvjiem. Izstrādāta tehnoloģijas izmaksu - ieguvumu analīze.

Ir uzsākts darbs pie komercializācijas stratēģijas izstrādes. Izvēlēta komercializācijas stratēģija. Uzsākts darbs pie komercializācijas pasākumu plāna. Notikušas tikšanās un attālinātas pārrunas ar industrijas pārstāvjiem. Uzrunātie uzņēmumi ir ieinteresēti LVKĶI izstrādātās tehnoloģijas izmantošanā savā ražotnē.

01.04.2020 - Uzsākta projekta īstenošana. Izvietota projekta informācija LVKĶI mājas lapā.