Efektīvas pilot-mēroga leghemoglobīna ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz rekombinanto Pichia pastoris un Kluyveromyces lactis fermentācijas procesu ar piebarošanu bāzes. (BioHeme)

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.01.2022 līdz 30.11.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.1.

Projekta numurs

1.1.1.1/21/A/044

Projekta vadītājs

Juris Vanags

Iesaistītās laboratorijas

Bioinženierijas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes pētījumi"

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt efektīvas fermentācijas ar piebarošanu un tas mērogošanas metodes augu izcelsmes gaļas aizstājēju ražošanai, izmantojot rekombinantus (leghemoglobīnu ražojošus) Pichia pastoris un Kluyveromyces lactis celmus

Projekta galvenās darbības: 

Projekta galvenās darbības sevī ietver radīt divus ģenētiski modificētus raugu celmus, kuri spētu utilizēt lētus un brīvi pieejamus substrātus hemproteīnu biosintēzei. Kā arī izstrādāt sekojošo: efektīvas fermentācijas tehnoloģijas abiem iepriekš iegūtiem raugu celmiem; procesu matemātiskus modeļus; efektīvas uz modeli-bāzētas kontroles sistēmas, kas ļautu automātiski vadīt hemeproteīnu biosintēzes procesus gan periodiskā, gan pusperiodiskā režīmā. Papildus projektā plānots veikt hemeproteīnu ražošanas procesu teorētisku un praktisku mērogošanu līdz pilot-mērogam, kā arī novērtēt izstrādāto fermentācijas procesu un saistīto sistēmu komercializācijas potenciālu.

Projekta ilgums - 23 mēneši. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 540 540 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 81.96 % apmērā – 443 026.58 EUR.

 

Projekta īstenošanas gaita

30.11.2023. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2023. - 30.11.2023.

30.09.2023. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2023. - 30.09.2023.

29.06.2023. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2023. - 30.06.2023.

31.03.2023. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2023. - 31.03.2023.

30.12.2022. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.10.2022. - 31.12.2022.

30.09.2022. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.07.2022. - 30.09.2022.

30.06.2022. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.04.2022. - 30.06.2022.

31.03.2022. - Projekta progresa pārskats par periodu 01.01.2022. - 31.03.2022.

01.01.2022. - Uzsākta projekta izpilde. Izveidota pētniecības projekta sadaļa LVKĶI mājas lapā