Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai

Projekta statuss

Pabeigts

Projekta izpildes laiks

01.10.2017 līdz 15.10.2020

Projekta tips

ERAF-1.1.1.2.

Projekta numurs

1.1.1.2/VIAA/1/16/186 (vienošanās Nr. 1.1.1.2/16/I/001)

Projekta vadītājs

Oskars Grīgs

Iesaistītās laboratorijas

Bioinženierijas laboratorija

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras atbalsts"

Projekta mērķis

ir uz modeli-bāzētas izmeklētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas izstrāde un tās pielietošana biotehnoloģijā nozīmīgu mikroorganismu kultūru – rekombinanto P. pastoris HBcAg/HBsAg producentu un ne-rekombinantās S. cerevisiae DY 7221 – produktivitātes uzlabošanai kultivācijas procesiem bioreaktoros. Projekta ietvaros tiks izstrādāta kontroles sistēma un uzlabota augstākminēto mikroorganismu kultūru kultivācijas procesu produktivitāte.

Projekta galvenās darbības: Substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas izstrādei, katram atsevišķam procesam sastādīs kultivācijas procesa modeli. Eksperimentāli analizēs substrātu (glikozes, glicerīna, metanola) un produktu (HBcAg, HBsAg, S. cerevisiae DY 7221 biomasas) koncentrācijas. Izstrādās kopēju kontroles algoritmu ar iekļautiem pētāmo procesu kultivēšanas procesu modeļiem. Kontroles sistēmas automatizācijas nolūkos veiks kontroles algoritmu saistīšanu ar biomasas un limitējošo substrātu koncentrāciju tiešsaistes noteikšanas metodēm. Realizēs pētāmo kultūru kultivēšanas procesu produktivitātes uzlabošanu, līdz ar uzlabotu limitējošā substrāta piebarošanas ātruma kontroli. Pētniecības pieteikumu realizēs Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtā un pie sadarbības partneriem – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā un Kauņas Tehnoloģiju Universitātē.

Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 3 zinātniskās publikācijas, 2 kontroles programmas, 2 tehnoloģiskās instrukcijas un 1 metodoloģija.
Projekta ilgums - 36 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 133 806, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 113 735.1 EUR.

ZInātniskais konsultants: Dr. Juris Vanags

Projekta īstenošanas gaita

15.10.2020 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.10.2020.-15.10.2020

30.09.2020 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.07.2020.-30.09.2020

30.06.2020 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.04.2020.-30.06.2020

30.03.2020 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.01.2020.-31.03.2020

30.12.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.10.2019.-31.12.2019

30.09.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.07.2019.-30.09.2019

30.06.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.04.2019.-30.06.2019

31.03.2019 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.01.2019.-31.03.2019

28.12.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.10.2018.-31.12.2018

30.09.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.07.2018.-30.09.2018

29.06.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.04.2018.-30.06.2018

29.03.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.01.2018.-31.03.2018

05.01.2018 - Atskaite par veiktajām darbībām pārskata periodā 01.10.2017.-31.12.2017

18.10.2017 - apmeklēta tīklošanās konference SUSCHEM2017 (vairāk informācijas)

01.10.2017 - Uzsākta projekta īstenošana. Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā