Dr. sc. ing. Oskars Grīgs

Izglītība

2016 - iegūts inženierzinātņu doktora grāds (Dr. sc. ing.), Kīmijas tehnoloģijas specialitāte,  Rīgas Tehniskā unviversitāte 2010 - iegūts inženierzinātņu maģistra grāds (Mg. sc. ing.), Kīmijas tehnoloģijas specialitāte,  Rīgas Tehniskā unviversitāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Bioreaktoru un fermentacijas procesu inženierija. Fermentācijas procesu modelēšana un kontrole. Kompetence progresīvu un uz modeli bāzētu metožu pielietošanai fermentācijas procesu ar piebarošanu optimizācijā un kontrolē. Procesa raksturlielumu (biomasas/substrāta koncentrācijas, elpošanas koeficients (RQ) u.c.) aprēķins tiešsaistes režīmā lietojot netiešās mērījumu un datu analīzes metodes.

Nozīmīgākie projekti

Praktiskas ievirzes pētījumi (ERAF), “Mērogošanas pētījums mikrobioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu ieguvei dziļuma un virsmas kultivācijas procesos”, projekts Nr. 1.1.1.1/19/A/150, (2020 -  2023), Vadošais pētnieks (institūta sadaļas vadītājs). Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (ERAF), „Izmeklētas uz modeli bāzētas substrāta piebarošanas ātruma kontroles sistēmas ar prognozi izstrāde rekombinantu un ne-rekombinantu mikroorganismu fermentācijas procesu produktivitātes uzlabošanai”, projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/186, 2017-2020,  Vadošais pētnieks (projekta vadītājs). ​ERAF projekts „Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem“, projekts Nr.Nr.1.1.1.1/16/A/144, 01.2017-09.2017., pētnieks. ERAF projekts „Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros“, projekts Nr. 2013/0041/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/025, 2014-2015, pētnieks.

Papildus informācija

2010 - ...  Vadošais pētnieks, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts 2009 - ...  Inženieris, A/S "Biotehniskais centrs" (www.bioreactors.net). 2005 - 2008  Zinātniskais asistents, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (RTU) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

Nozīmīgākās publikācijas

 Grigs, O.; Bolmanis, E.; Kazaks, A. HBsAg Production in Methanol Controlled P. pastoris GS115 MutS Bioreactor Process. Key Engineering Materials, 2021, 903, p. 40-45. doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.903.40 [Scopus] Dubencovs, K.; Liepins, J.; Suleiko, A.; Suleiko, A.; Vangravs, R.; Kassaliete, J.; Scerbaka, R.; Grigs, O. Optimization of Synthetic Media Composition for Kluyveromyces marxianus Fed-Batch Cultivation. Fermentation, 2021, 7, 62. doi: 10.3390/fermentation7020062 [Scopus, WoSCC] Grigs, O.; Bolmanis, E.; Galvanauskas, V. Application of In-Situ and Soft-Sensors for Estimation of Recombinant P. pastoris GS115 Biomass Concentration: A Case Analysis of HBcAg (Mut+) and HBsAg (MutS) Production Processes under Varying Conditions. Sensors, 2021, 21, 1268, doi: 10.3390/s21041268 [Scopus, WoSCC] Suleiko A., Vanags J., Konuhova M., Dubencovs K., Grigs O. The application of novel magnetically coupled mixer drives in bioreactors of up to 15 m3. Biochemical Engineering Journal, 2020, Volume 154, Issue 15, February 2020, 107464, doi: 10.1016/j.bej.2019.107464 [Scopus] Grigs O., Galvanauskas V., Dubencovs K., Vanags J., Suleiko A., Berzins T., Kunga L. Model predictive feeding rate control in conventional and single-use lab-scale bioreactors: a study on practical application. Chem.Biochem.Eng.Q., 2016, 30:1, 47-60 p., doi: 10.15255/CABEQ.2015.2212 [Scopus, WoSCC] Vanags J., Kunga L., Dubencovs K., Galvanauskas V., Grigs O. Influence of light intensity and temperature on cultivation of microalgae Desmodesmus communis in flasks and laboratory-scale stirred tank photobioreactor. Latvian Journal of Physics and Technical Science, Volume 52, Issue 2, 1 April 2015: 59-70 p., doi: 10.1515/lpts-2015-0012 [Scopus, WoSCC] Galvanauskas, V., Grigs, O., Vanags, J., Dubencovs, K., Stepanova, V. Model-Based Optimization and pO2 Control of Fed-Batch Escherichia Coli and Saccharomyces Cerevisiae Cultivation Processes. Engineering in Life Sciences, 2013, Vol.13, Iss.2, 172.-184.p., doi: 10.1002/elsc.201200012 [Scopus, WoSCC]