Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.10.2017 līdz 31.12.2021

Projekta tips

ERAF-1.1.1.4.

Projekta numurs

Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/013

Projekta vadītājs

Uģis Cābulis

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākums "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana"

Projekta mērķis

ir modernizēt bioekonomikas pētniecības infrastruktūru Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā (LVKĶI), stiprināt LVKĶI institucionālo kapacitāti un pētniecības resursu koncentrāciju LVKĶI, modernizējot LVKĶI zinātnes infrastruktūru RIS3 ietvaros.

LVKĶI plāno īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, kura vidējā svērtā ar saimniecisko darbību nesaistītā projekta daļa NPD% > 80% un projektā veiktos ieguldījumus paredzēts izmantot LVKĶI pamatdarbībā, kurai nav saimniecisks raksturs.

Projekta kopējās izmaksas ir 3'704'729,24 EUR. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 3'704'729,00 EUR, no tām 95% ir publiskais finansējums 3’519’493 EUR apmērā (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 2 991 569 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 527 924 EUR), bet LVKĶI pašu finansējums projektam ir 5% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 185’236 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 0,24 EUR, kas tiks segtas no LVKĶI pašu līdzekļiem.

Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju, projekts tiks īstenots dabaszinātņu nozarēs – Ķīmijas zinātnē, Bioloģijas zinātnē un Zemes un vides zinātnē.

Projekta īstenošana sekmēs galvenokārt šādu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteikto (turpmāk – RIS3) tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanu:

 1. Zināšanu ietilpīga bioekonomika;
 2. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

Projekta īstenošanas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, un projektu plānots īstenot no 01.12.2017. līdz 31.12.2019.

Projektā paredzētas šādas galvenās darbības:

 1. Projekta vadība un publicitāte;
 2. Iepirkumu procedūru veikšana;
 3. Projektēšana;
 4. Pilotiekārtu parka angāra būvniecība;
 5. Būvuzraudzība;
 6. Iekārtu iegāde;
 7. Ventilācijas izbūve.

Projektā paredzēts sasniegt šādus galvenos rezultātus:

 • Veikta pilotiekārtu parka angāra un ventilācijas sistēmas izbūves projektēšana un autoruzraudzība;
 • Veikta 1 pilotiekārtu parka angāra būvniecība;
 • Veikta 1 ventilācijas sistēmas izbūve;
 • Iegādātas, uzstādītas un nodotas ekspluatācijā 44 jaunas iekārtas;
 • Veikta pilotiekārtu parka angāra būvniecības un ventilācijas sistēmas izbūves būvuzraudzība.

Projekta koordinātore: Karīna Orlova.

Projekta īstenošanas gaita

30.12.2021. - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

LVKĶI ir sekmīgi pabeidzis projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanu.

Projektā ir iegādātas 56 iekārtas, no tām 25 ir koksnes sagatavošanas iekārtas, bet 31 ir pilotiekārta. Ir veikta institūta ventilācijas sistēmas atjaunošana Dzērbenes ielā 27, Rīgā, kā arī veikta noliktavas pārbūve par pilotiekārtu parka angāru Aizkraukles ielā 21, Rīgā.

Kopumā iegādātas iekārtas aptuveni 2 miljonu euro vērtībā. No tām nozīmīgākās ir:

 • Hidrauliskā prese;
 • Elektrovērpšanas iekārta;
 • Karbonizācijas tuneļkrāsns;
 • Gela hromatogrāfs;
 • Filtrējoša centrifūga suspensiju filtrēšanai;
 • Ekstrakcijas iecirknis;
 • Fermentācijas līnija;
 • Augu biomasas ekstrakcijas iekārta;
 • Testēšanas aprīkojums polimērmateriālu testēšanai;
 • Zemas temperatūras vakuumietvaicētājs;
 • Klimatiskās kameras koksnes materiālu pētījumiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 895 475,96 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 3 701 876,10 EUR, bet privātās neattiecināmās izmaksas - 193 599.86 EUR. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 701 876,10 EUR, no tiem 2 989 264,94 EUR ir ERAF līdzfinansējums projektam, 527 517,34 EUR ir valsts budžeta finansējums projektam, 185 093,82 EUR – privātās attiecināmās izmaksas.

Visi projekta mērķi sasniegti pilnā apmērā.

30.11.2021. - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

No 01.09.2021. līdz 30.11.2021. LVKĶI projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros ir iegādājies gela hromatogrāfu, zemas temperatūras vakuumietvaicētāju, automātisko titratoru un datoru. LVKĶI ir noslēdzis līgumus par Ksenona lampu paātrinātās novecošanas testu kameras iegādi, tilta celtņa (telfera) iegādi un kompresora iegādi.
Ir veikts iepirkums (atklāts konkurss virs ES sliekšņa) nr. LV KĶI 2021/37-AK-ERAF " Elektriskā iekrāvēja iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros", kā arī zemsliekšņa iepirkums par kompresora iegādi un iepirkums par dejonizēta ūdens sagatavošanas iekārtas iegādi saskaņā ar PIL 11.panta 7.daļā minēto izņēmumu.
Projekta īstenošana noris saskaņā ar plānoto.

30.08.2021. - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

No 27.05.2021. līdz 30.08.2021. LVKĶI projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros ir iegādājies elektrovērpšanas iekārtu komplektu, hidraulisko presi, rafinēšanas iekārtu un palešu ratiņus.
LVKĶI ir noslēdzis līgumus par karbonizācijas krāsns un gela hromatogrāfa iegādi.
Ir izsludināti iepirkumi nr. LV KĶI 2021/25-AK-ERAF “Automātiskā titratora iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros”, nr. LV KĶI 2021/27-AK-ERAF “Tilta celtņa (telfera) iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros” un nr. LV KĶI 2021/31-AK-ERAF “Ksenona lampu paātrinātās novecošanas testu kameras iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros”.
2021. gada jūlija beigās tika pieņemts ekspluatācijā objekts “noliktavas pārbūve par pilotiekārtu parka angāru”, līdz ar to noslēdzot visu projektā paredzētos būvdarbu veikšanu.
2021. gada septembrī plānots izsludināt iepirkumu autoiekrāvēja iegādei.
Projekta īstenošana noris saskaņā ar plānoto.

26.05.2021. - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

No 24.02.2021. līdz 26.05.2021. LVKĶI projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros ir iegādājies kriogēno malšanas sistēmu, termiskās analīzes instrumentu un filtrējošo centrifūgu ar vertikālo asi. LVKĶI ir noslēdzis līgumus par vakuumietvaicētāja piegādi.

Līdz 2021. gada maija beigām plānots pieņemt ekspluatācijā objektu “noliktavas pārbūve par pilotiekārtu parka angāru”. Būvdarbi objektā faktiski ir beigušies. Šobrīd tiek gaidīts Būvvaldes atzinums par būvdarbu pabeigšanu.

Līdz 30.06.2021. plānots izsludināt iepirkumus par automātiskā titratora un trīs palīgiekārtu iegādi.

Centrālajā Finanšu un līgumu aģentūrā iesniegti Līguma grozījumi nr. 6.

Projekta īstenošana noris saskaņā ar plānoto.

23.02.2021. - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

No 26.11.2020. līdz 23.02.2021. LVKĶI projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros ir noslēdzis līgumus par elektrovērpšanas iekārtu komplekta un rafinēšanas iekārtas iegādi. Šajā periodā tika piegādātas divas laboratorijas iekārtas: augu biomasas ekstrakcijas iekārta un ekstrakcijas iecirknis.

Šobrīd notiek noliktavas pārbūve par pilotiekārtu parka angāru, ko veic  Pilnsabiedrība “Anzāģe, Build-Invest Latvia un BF Vīķi” saskaņā ar 20.04.2020. līgumu nr. 14/2020. Līguma izpildes termiņš pagarināts līdz 16.03.2021. Ir pabeigta būvkonstrukciju un jumta izbūve. Šobrīd notiek fasādes nosegelementu montāža, jumta aprīkojuma montāža, inženiertīklu montāža un grīdu betonēšana.

Ir izsludināti iepirkumi nr. LV KĶI 2020/24-AK-ERAF “Zemas temperatūras vakuumietvaicētāja iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros”, LV KĶI 2020/25-AK-ERAF “Malšanas sistēmas ar dzesēšanu iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros”, LV KĶI 2020/26-AK-ERAF “Automātiskā titratora iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros”, LV KĶI 2020/27-AK-ERAF “Tvaika sprādziena iekārtas iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros” un LV KĶI 2020/28-AK-ERAF “Gela caurlaidības hromatogrāfa iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros”.

Centrālajā Finanšu un līgumu aģentūrā iesniegts starpposma maksājums nr. 9.

Projekta īstenošana noris saskaņā ar plānoto.

25.11.2020. - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

No 26.08.2020. līdz 25.11.2020. LVKĶI projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros ir noslēdzis līgumus par rotācijas ietvaicētāja, filtrējošās centrifūgas ar vertikālu rotācijas asi, augu biomasas ekstrakcijas iekārtas, termiskās analīzes instrumenta ar paraugu sagatavošanas aprīkojumu un ķīmiskās vakuumsistēmas iegādi. Šajā periodā tika piegādātas divas laboratorijas iekārtas: ķīmiskā vakuumsistēma un spektrofotometrs.

Šobrīd notiek noliktavas pārbūve par pilotiekārtu parka angāru, ko veic  Pilnsabiedrība “Anzāģe, Build-Invest Latvia un BF Vīķi” saskaņā ar 20.04.2020. līgumu nr. 14/2020. Ir pabeigta sagatavošanas un demontāžas darbu veikšana. Turpinās būvkonstrukciju izveide un sienu izbūve.

Ir izsludināti iepirkumi nr. LV KĶI 2020/18-AK-ERAF “Tvaika sprādziena iekārtas iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros”, nr. LV KĶI 2020/19-AK-ERAF “Elektrovērpšanas iekārtu kompleksa un tā nodrošināšanai nepieciešamo komponenšu iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros” un nr. LV KĶI 2020/22-AK-ERAF “Karbonizācijas krāsns iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros”.

Projekta īstenošana noris saskaņā ar plānoto.

25.08.2020. - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

No 25.05.2020. līdz 25.08.2020. LVKĶI projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros ir noslēdzis līgumu par hidrauliskās preses, keramisko disku dinamiskās šķērs-plūsmas filtrēšanas sistēmas, mikroskopa un spektrofotometra piegādi.

27.07.2020. tika pabeigti ventilācijas sistēmas atjaunošanas darbi Dzērbenes ielā 27, Rīgā, kurus veica  Pilnsabiedrība “Anzāģe, Build-Invest Latvia un BF Vīķi”. Saskaņā ar Vienošanos nr. 5, darbu izpildes termiņš bija 01.08.2020. Savukārt 03.08.2020 tika saņemts Rīgas pilsētas būvvaldes apliecinājums par būvdarbu pabeigšanu.

Šobrīd notiek noliktavas pārbūve par pilotiekārtu parka angāru, ko veic  Pilnsabiedrība “Anzāģe, Build-Invest Latvia un BF Vīķi” saskaņā ar 20.04.2020. līgumu nr. 14/2020. Ir pabeigta sagatavošanas un demontāžas darbu veikšana.

Ir izsludināti iepirkumi nr. LV KĶI 2020/11-AK-ERAF "Rotācijas ietvaicētāja iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros",  LV KĶI 2020/12-AK-ERAF " Ķīmiskās vakuumsistēmas iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros",  LV KĶI 2020/13-AK-ERAF  "Augu biomasas ekstrakcijas iekārtas ar sašķidrinātajām gāzēm iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros", LV KĶI 2020/14-AK-ERAF "Termiskas analīzes instrumenta ar paraugu sagatavošanas aprīkojumu iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros", LV KĶI 2020/15-AK-ERAF "Filtrējošas centrifūgas ar vertikālu asi iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros" un  LV KĶI 2020/16-AK-ERAF "Rafinēšanas iekārtas iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros".

Projekta īstenošana noris saskaņā ar plānoto.

25.05.2020 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

No 26.02.2020. līdz 25.05.2020. LVKĶI projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros ir iegādājies kondicionierus un šķidruma dzesētāju.

Šobrīd notiek ventilācijas pārbūves darbi, kurus veic Pilnsabiedrība “Anzāģe, Build-Invest Latvia un BF Vīķi”. Ar būvdarbu veicēju ir noslēgta vienošanās Nr. 4 par līguma darbības termiņa pagarinājumu līdz 2020. gada 10.jūlijam. 2020. gada 6.maijā ir atsākti būvdarbi tehniskajā stāvā. Tuvākajā laikā plānots uzsākt ventilācijas iekārtu montāžu.

2020. gada 20.aprīlī tika noslēgts līgums nr. 14/2020 ar Pilnsabiedrību “Anzāģe, Build-Invest Latvia un BF Vīķi” par noliktavas pārbūvi par pilotiekārtu parka angāru. Tā kā būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vēl nav saņemta, būvdarbus plānots uzsākt 2020. gada jūnijā.

Ir izsludināti iepirkumi nr. LV KĶI 2020/4-AK-ERAF “Spektrofotometra iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros” un LV KĶI 2020/5-AK-ERAF “Mikroskopa iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros”.

Projekta īstenošana noris saskaņā ar plānoto.

25.02.2020 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

No 01.12.2019. līdz 25.02.2020. LVKĶI projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros ir iegādājies divas klimatiskās kameras un minireaktoru sintēzēm šķidrā vidē ar mehānisku maisīšanu.

Ir noslēgts līgums nr. 4/2020 ar SIA “AGV Serviss” par kondicionieru un šķidruma dzesētāja iegādi.

Šobrīd notiek ventilācijas pārbūves darbi, kurus veic Pilnsabiedrība “Anzāģe, Build-Invest Latvia un BF Vīķi”. Ar būvdarbu veicēju ir noslēgta vienošanās Nr. 3 par līguma darbības termiņa pagarinājumu līdz 2020. gada 5.maijam.

Ir paziņoti arī iepirkuma “Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta noliktavas pārbūve par pilotiekārtu parka angāru, Aizkraukles iela 21, Rīgā, kadastra Nr. 01001150309014” rezultāti. Līdz 2020. gada februāra beigām plānots noslēgt līgumu par noliktavas pārbūvi par pilotiekārtu parka angāru Aizkraukles ielā 21, Rīgā.

02.01.2020. noslēgti Līguma grozījumi nr. 3 līgumā Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ar CFLA, pagarinot projekta īstenošanas termiņu līdz 31.12.2021.

29.11.2019 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

LVKĶI projekta ietvaros ir iegādājies triecienviskozitātes testēšanas iekārtu, augstas ražības rupjo sijātāju un papildiekārtas fermentācijas līnijai.

Ir noslēgti līgumi par divu klimata kameru piegādi.

Šobrīd notiek ventilācijas pārbūves darbi, kurus veic Pilnsabiedrība “Anzāģe, Build-Invest Latvia un BF Vīķi”. Ar būvdarbu veicēju ir noslēgta vienošanās Nr. 1 par līguma darbības termiņa pagarinājumu un vienošanās Nr. 2, ar kuru veikti grozījumi ventilācijas iekārtās un būvniecības izmaksu tāmē.

Šobrīd notiek arī iepirkumā “Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta noliktavas pārbūve par pilotiekārtu parka angāru, Aizkraukles iela 21, Rīgā, kadastra Nr. 01001150309014” saņemto piedāvājumu vērtēšana. Līdz šī gada beigām plānots izsludināt iepirkuma rezultātus. Savukārt noliktavas pārbūvi par pilotiekārtu parka angāru plānots sākt 2020. gada pavasarī.

LVKĶI ir iesniedzis līguma grozījumus CFLA, lūdzot pagarināt projekta īstenošanas termiņu.

31.08.2019 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts turpina Projekta Nr.  1.1.1.4/17/I/013 "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošanu.

Līdz 28.08.2019. LVKĶI ir iegādājies 15 jaunas dažādas laboratorijas iekārtas, veicis ventilācijas sistēmas pārbūves projektēšanas darbus un noliktavas pārbūves par pilotiekārtu parka angāru projektēšanas darbus.

Šobrīd notiek ventilācijas sistēmas pārbūves darbi.

Tuvāko 2 mēnešu laikā paredzēts iegādāties vēl 11 dažādas laboratorijas iekārtas, noslēgt iepirkumu nr. LV KĶI 2019/19-AK-ERAF, noslēgt līgumu ar izvēlēto būvdarbu veicēju noliktavas pārbūvei par pilotiekārtu parka angāru, kā arī izsludināt jaunus iepirkumus par laboratorijas iekārtu iegādi.

29.05.2019 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts turpina Projekta Nr.  1.1.1.4/17/I/013 "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošanu.

Līdz 27.05.2019. LVKĶI ir iegādājies mikroskopu ar digitālo kameru, iekārtu nedestruktīvai materiālu testēšanai, homogenizētāju, smalko sijātāju ar sietiem, nepārtrauktas darbības smalko vibrosijātāju, poliuretāna putuplasta testēšanas aprīkojumu, rupjās dzirnavas, žāvskapi un inkubatoru-kratītāju. Ir noslēgts ventilācijas sistēmas atjaunošanas iepirkums un noskaidrots pretendents, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

Šobrīd notiek iepirkumos Nr. LV KĶI 2019/8-AK-ERAF un LV KĶI 2019/3-AK-ERAF iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Tuvākā mēneša laikā plānots uzsludināt iepirkumus par plānu materiālu optiskā gluduma mērītāja, elektrovērpšanas iekārtas un tvaika sprādziena iekārtas iegādi, kā arī par noliktavas pārbūvi par pilotiekārtu parka angāru.

27.02.2019 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts turpina Projekta Nr.  1.1.1.4/17/I/013 "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošanu.
Līdz 27.02.2019. LVKĶI ir iegādājies mikroskopu ar digitālo kameru, iekārtu nedestruktīvai materiālu testēšanai, homogenizētāju, smalko sijātāju ar sietiem, nepārtrauktas darbības smalko vibrosijātāju, poliuretāna putuplasta testēšanas aprīkojumu, rupjās dzirnavas un žāvskapi. Tāpat ir izstrādāts ventilācijas sistēmas atjaunošanas projekts. Projekts saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē un saņemta būvatļauja.
Šobrīd notiek arī iepirkumu nr. LV KĶI 2018/12-AK-ERAF, LV KĶI 2018/14-AK-ERAF un LV KĶI 2018/15-AK-ERAF ietvaros saņemto piedāvājumu vērtēšana, kur plānots iegādāties laboratorijas iekārtas.
Ir izsludināts iepirkums Nr. LV KĶI 2019/2-AK-ERAF par ventilācijas sistēmas atjaunošanas būvdarbiem.

11.10.2018 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts turpina Projekta Nr.  1.1.1.4/17/I/013 "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošanu.

03.09.2018. tika noslēgti līgumi par piecu laboratorijas iekārtu iegādi. Šobrīd LVKĶI ir iegādājies mikroskopu ar digitālo kameru un iekārtu nedestruktīvai materiālu testēšanai. Līdz 2018.g. decembra sākumam plānots iegādāties nepārtrauktas darbības smalko sijātāju, homogenizētāju un rupjās dzirnavas.

Šobrīd notiek arī iepirkuma nr. LV KĶI 2018/8-AK-ERAF ietvaros saņemto piedāvājumu vērtēšana, kur plānots iegādāties filtrpresi, augstas ražības smalko sijātāju, minireaktoru HME-R sintēzēm šķidrā vidē ar mehānisku maisīšanu, testēšanas aprīkojumu un žāvētavu. Tāpat notiek iepirkuma nr. LV KĶI 2018/10-AK-ERAF ietvaros saņemto piedāvājumu vērtēšana, kur plānots iegādāties ekstrakcijas iecirkni.

Līdz šī gada beigām plānots izsludināt iepirkumus par vēl 10 laboratorijas iekārtu piegādi.

11.07.2018 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts turpina Projekta Nr.  1.1.1.4/17/I/013 "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošanu.

07.05.2018. tika noslēgti līgumi par projektēšanas darbu veikšanu "Ventilācijas sistēmas atjaunošanas projekta Koksnes ķīmijas institūta ēkai Dzērbenes ielā 27, Rīgā, ēkas kadastra nr. 01001150310001 izstrāde un autoruzraudzība" un " Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilot iekārtu parka angāra, Aizkraukles ielā 21, Rīgā, ēkas kadastra nr. 01001150309014 būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību". Pakalpojumu sniedzējs ir SIA "Komercveiksmes", reģ. nr. 40003225811. Pašlaik norit projektēšanas darbi.

19.05. tika izsludināts iepirkums "Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros". Iepirkuma ietvaros plānots iegādāties augstas ražības smalko sijātāju, nepārtrauktas darbības smalko vibrosijātāju,  iekārtu nedestruktīvai materiāla testēšanai, mikroskopu ar digitālo kameru,  minireaktoru HME-R sintēzēm šķidrā vidē ar mehānisku maisīšanu, homogenizētāju un rupjās dzirnavas. 26.06.2018. notika piedāvājumu atvēršana un šobrīd notiek piedāvājumu vērtēšana.

03.06.2018. tika izsludināts iepirkums "Ekstrakcijas iecirkņa iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros". Piedāvājumu iesniegšanas datums ir 17.07.2018.

21.04.2018 - Ir noslēdzies iepirkums "Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pilot iekārtu parka angāra, Aizkraukles ielā 21, Rīgā, ēkas kadastra Nr. 01001150309014 būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību un ventilācijas sistēmas atjaunošanas projekta Koksnes ķīmijas institūta ēkai Dzērbenes ielā 27, Rīgā, ēkas kadastra Nr. 01001150310001 izstrāde ar autoruzraudzību ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros", līgumu ar uzvarētāju paredzēts noslēgt līdz 2018.g. maija beigām.

Līdz 2018. gada 30. aprīlim paredzēts izsludināt iepirkumu par laboratorijas iekārtu iegādi, kas ietver augstas ražības smalkā sijātāja,  nepārtrauktās darbības smalkā vibrosijātāja,  iekārtas nedestruktīvai materiāla testēšanai, mikroskopa ar digitālo kameru,  minireaktora HME-R sintēzēm šķidrā vidē ar mehānisku maisīšanu, homogenizētāja un rupjo dzirnavu iegādi. Iepirkumu plānots noslēgt 2018.g. jūnijā.

12.01.2018. - Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā.