Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks

01.10.2017 līdz 30.06.2020

Projekta tips

ERAF-1.1.1.4.

Projekta numurs

Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/013

Projekta vadītājs

Uģis Cābulis

Uzsaukums, aktivitāte

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākums "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana"

Projekta mērķis

ir modernizēt bioekonomikas pētniecības infrastruktūru Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā (LVKĶI), stiprināt LVKĶI institucionālo kapacitāti un pētniecības resursu koncentrāciju LVKĶI, modernizējot LVKĶI zinātnes infrastruktūru RIS3 ietvaros.

LVKĶI plāno īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, kura vidējā svērtā ar saimniecisko darbību nesaistītā projekta daļa NPD% > 80% un projektā veiktos ieguldījumus paredzēts izmantot LVKĶI pamatdarbībā, kurai nav saimniecisks raksturs.

Projekta kopējās izmaksas ir 3'704'729,24 EUR. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 3'704'729,00 EUR, no tām 95% ir publiskais finansējums 3’519’493 EUR apmērā (tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 2 991 569 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 527 924 EUR), bet LVKĶI pašu finansējums projektam ir 5% no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 185’236 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 0,24 EUR, kas tiks segtas no LVKĶI pašu līdzekļiem.

Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju, projekts tiks īstenots dabaszinātņu nozarēs – Ķīmijas zinātnē, Bioloģijas zinātnē un Zemes un vides zinātnē.

Projekta īstenošana sekmēs galvenokārt šādu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteikto (turpmāk – RIS3) tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanu:

 1. Zināšanu ietilpīga bioekonomika;
 2. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

Projekta īstenošanas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, un projektu plānots īstenot no 01.12.2017. līdz 31.12.2019.

Projektā paredzētas šādas galvenās darbības:

 1. Projekta vadība un publicitāte;
 2. Iepirkumu procedūru veikšana;
 3. Projektēšana;
 4. Pilotiekārtu parka angāra būvniecība;
 5. Būvuzraudzība;
 6. Iekārtu iegāde;
 7. Ventilācijas izbūve.

Projektā paredzēts sasniegt šādus galvenos rezultātus:

 • Veikta pilotiekārtu parka angāra un ventilācijas sistēmas izbūves projektēšana un autoruzraudzība;
 • Veikta 1 pilotiekārtu parka angāra būvniecība;
 • Veikta 1 ventilācijas sistēmas izbūve;
 • Iegādātas, uzstādītas un nodotas ekspluatācijā 44 jaunas iekārtas;
 • Veikta pilotiekārtu parka angāra būvniecības un ventilācijas sistēmas izbūves būvuzraudzība.

Projekta koordinātore: Karīna Orlova.

Projekta īstenošanas gaita

30.08.2019 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts turpina Projekta Nr.  1.1.1.4/17/I/013 "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošanu.

Līdz 28.08.2019. LVKĶI ir iegādājies 15 jaunas dažādas laboratorijas iekārtas, veicis ventilācijas sistēmas pārbūves projektēšanas darbus un noliktavas pārbūves par pilotiekārtu parka angāru projektēšanas darbus.

Šobrīd notiek ventilācijas sistēmas pārbūves darbi.

Tuvāko 2 mēnešu laikā paredzēts iegādāties vēl 11 dažādas laboratorijas iekārtas, noslēgt iepirkumu nr. LV KĶI 2019/19-AK-ERAF, noslēgt līgumu ar izvēlēto būvdarbu veicēju noliktavas pārbūvei par pilotiekārtu parka angāru, kā arī izsludināt jaunus iepirkumus par laboratorijas iekārtu iegādi.

29.05.2019 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts turpina Projekta Nr.  1.1.1.4/17/I/013 "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošanu.

Līdz 27.05.2019. LVKĶI ir iegādājies mikroskopu ar digitālo kameru, iekārtu nedestruktīvai materiālu testēšanai, homogenizētāju, smalko sijātāju ar sietiem, nepārtrauktas darbības smalko vibrosijātāju, poliuretāna putuplasta testēšanas aprīkojumu, rupjās dzirnavas, žāvskapi un inkubatoru-kratītāju. Ir noslēgts ventilācijas sistēmas atjaunošanas iepirkums un noskaidrots pretendents, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

Šobrīd notiek iepirkumos Nr. LV KĶI 2019/8-AK-ERAF un LV KĶI 2019/3-AK-ERAF iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Tuvākā mēneša laikā plānots uzsludināt iepirkumus par plānu materiālu optiskā gluduma mērītāja, elektrovērpšanas iekārtas un tvaika sprādziena iekārtas iegādi, kā arī par noliktavas pārbūvi par pilotiekārtu parka angāru.

27.02.2019 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts turpina Projekta Nr.  1.1.1.4/17/I/013 "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošanu.
Līdz 27.02.2019. LVKĶI ir iegādājies mikroskopu ar digitālo kameru, iekārtu nedestruktīvai materiālu testēšanai, homogenizētāju, smalko sijātāju ar sietiem, nepārtrauktas darbības smalko vibrosijātāju, poliuretāna putuplasta testēšanas aprīkojumu, rupjās dzirnavas un žāvskapi. Tāpat ir izstrādāts ventilācijas sistēmas atjaunošanas projekts. Projekts saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē un saņemta būvatļauja.
Šobrīd notiek arī iepirkumu nr. LV KĶI 2018/12-AK-ERAF, LV KĶI 2018/14-AK-ERAF un LV KĶI 2018/15-AK-ERAF ietvaros saņemto piedāvājumu vērtēšana, kur plānots iegādāties laboratorijas iekārtas.
Ir izsludināts iepirkums Nr. LV KĶI 2019/2-AK-ERAF par ventilācijas sistēmas atjaunošanas būvdarbiem.

11.10.2018 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts turpina Projekta Nr.  1.1.1.4/17/I/013 "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošanu.

03.09.2018. tika noslēgti līgumi par piecu laboratorijas iekārtu iegādi. Šobrīd LVKĶI ir iegādājies mikroskopu ar digitālo kameru un iekārtu nedestruktīvai materiālu testēšanai. Līdz 2018.g. decembra sākumam plānots iegādāties nepārtrauktas darbības smalko sijātāju, homogenizētāju un rupjās dzirnavas.

Šobrīd notiek arī iepirkuma nr. LV KĶI 2018/8-AK-ERAF ietvaros saņemto piedāvājumu vērtēšana, kur plānots iegādāties filtrpresi, augstas ražības smalko sijātāju, minireaktoru HME-R sintēzēm šķidrā vidē ar mehānisku maisīšanu, testēšanas aprīkojumu un žāvētavu. Tāpat notiek iepirkuma nr. LV KĶI 2018/10-AK-ERAF ietvaros saņemto piedāvājumu vērtēšana, kur plānots iegādāties ekstrakcijas iecirkni.

Līdz šī gada beigām plānots izsludināt iepirkumus par vēl 10 laboratorijas iekārtu piegādi.

11.07.2018 - Projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/013 īstenošanas progress

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts turpina Projekta Nr.  1.1.1.4/17/I/013 "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide" īstenošanu.

07.05.2018. tika noslēgti līgumi par projektēšanas darbu veikšanu "Ventilācijas sistēmas atjaunošanas projekta Koksnes ķīmijas institūta ēkai Dzērbenes ielā 27, Rīgā, ēkas kadastra nr. 01001150310001 izstrāde un autoruzraudzība" un " Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilot iekārtu parka angāra, Aizkraukles ielā 21, Rīgā, ēkas kadastra nr. 01001150309014 būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību". Pakalpojumu sniedzējs ir SIA "Komercveiksmes", reģ. nr. 40003225811. Pašlaik norit projektēšanas darbi.

19.05. tika izsludināts iepirkums "Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros". Iepirkuma ietvaros plānots iegādāties augstas ražības smalko sijātāju, nepārtrauktas darbības smalko vibrosijātāju,  iekārtu nedestruktīvai materiāla testēšanai, mikroskopu ar digitālo kameru,  minireaktoru HME-R sintēzēm šķidrā vidē ar mehānisku maisīšanu, homogenizētāju un rupjās dzirnavas. 26.06.2018. notika piedāvājumu atvēršana un šobrīd notiek piedāvājumu vērtēšana.

03.06.2018. tika izsludināts iepirkums "Ekstrakcijas iecirkņa iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros". Piedāvājumu iesniegšanas datums ir 17.07.2018.

21.04.2018 - Ir noslēdzies iepirkums "Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pilot iekārtu parka angāra, Aizkraukles ielā 21, Rīgā, ēkas kadastra Nr. 01001150309014 būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību un ventilācijas sistēmas atjaunošanas projekta Koksnes ķīmijas institūta ēkai Dzērbenes ielā 27, Rīgā, ēkas kadastra Nr. 01001150310001 izstrāde ar autoruzraudzību ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros", līgumu ar uzvarētāju paredzēts noslēgt līdz 2018.g. maija beigām.

Līdz 2018. gada 30. aprīlim paredzēts izsludināt iepirkumu par laboratorijas iekārtu iegādi, kas ietver augstas ražības smalkā sijātāja,  nepārtrauktās darbības smalkā vibrosijātāja,  iekārtas nedestruktīvai materiāla testēšanai, mikroskopa ar digitālo kameru,  minireaktora HME-R sintēzēm šķidrā vidē ar mehānisku maisīšanu, homogenizētāja un rupjo dzirnavu iegādi. Iepirkumu plānots noslēgt 2018.g. jūnijā.

12.01.2018. - Izveidota projekta Interneta lapa LVKĶI portālā.