APSVEICAM - Dr.chem. Māris Lauberts

Versija drukāšanaiVersija drukāšanai

Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2018. gada 10. maijā MĀRIM LAUBERTAM tika piešķirts ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. chem.) ķīmijas nozares analītiskās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0 (Zinātnes Vēstnesis - 2018.g. 21.maijs).

Dr.chem. Māris Lauberts ir Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Lignīna ķīmijas laboratorijas pētnieks.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.chem., prof. Arturs Vīksna (LU Ķīmijas fakultāte), Dr.habil.chem. Tatjana Dižbite (LVKĶI)

Promocijas darbs: Polifenolu izdalīšana no dažādiem augu biomasas pārstrādes atlikumiem ar videi draudzīgām ekstrakcijas metodēm un iegūto produktu vispusīga raksturošana

Darbā ir izstrādāta metodoloģija augu polifenolu savienojumu ekstrakcijai no dažādiem augu biomasas pārstrādes atlikumiem: mizas, koksnes atlikumiem un biomasas ķīmiskās pārstrādes blakusproduktiem. Izmantojot dažādas ekstrakcijas metodes (Soksleta, ASE, CŠE, FBE, ME, macerācija) un to parametru optimizāciju (ekstrakcijas laiks, temperatūra, spiediens, šķīdinātājs, ciklu skaits, tieša vai secīga ekstrakcija) noteikti vispiemērotākie polifenolu ieguves apstākļi no priedes koksnes un alkšņu mizām. Izveidots vispusīgs un detalizēts polifenolu mērķsavienojumu (galvenokārt diarilheptanoīdu, stilbēnu, lignīnu) raksturojums. Izvērtēta jonu šķidrumu piemērotība lignīna frakcionēšanai salīdzinājumā ar organiskajiem. POLIFENOLI, MIZAS, LIGNOCELULOZE, KOKSNES PĀRSTRĀDES ATLIKUMI, EKSTRAKCIJAS, LIGNĪNS, JONU ŠĶIDRUMI, ANTIOKSIDANTI.

In the PhD thesis the methodology for the extraction of plant polyphenol compounds from various plant biomass residues: bark, wood residues and by-products of biomass chemical processing, was developed. The optimal conditions for extracting polyphenols from pine wood and alder bark were determined using different extraction methods (Soxhlet, ASE, SLE, FBE, ME maceration) and optimization of their parameters (extraction time, temperature, pressure, solvent, number of cycles, direct or sequential extraction). A comprehensive and detailed description of the polyphenol target compounds (mainly diarylheptanoids, stilbenes, lignins) has been developed. Lignocelullose treatment with ionic liquids. POLYPHENOLS, BARK, LIGNOCELLULOSE, WOOD PROCESSING RESIDUES, EXTRACTIONS, DIARYLHEPTANOIDS, STILBENOIDS, LIGNIN, IONIC LIQUIDS, ANTIOXIDANTS

Promocijas darbs pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38358