Dr.ķīm. Arnis Kokorevičs

 • Izglītība

  2007 - Sociālo zinātņu maģistrs (Ms, Tiesību zinātnes; Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte 1992 - Ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr.ķīm.), Koksnes ķīmija; Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūta Habilitācijas un promocijas padome 1983 - Ķīmiķis, ķīmiķa-pasniedzēja kvalifikācija; Latvijas Valsts Universitāte, Ķīmijas fakultāte

  Zinātniskās intereses un kompetence

  Skeilinga un fraktālās ģeometrijas pieeja koksnes komponentu struktūras pētījumos; koksnes makromolekulāro komponentu struktūras izmaiņas vienlaicīgas augsta spiediena un bīdes deformācijas iedarbības apstākļos; zinātnisko darbinieku starptautiskā un starpsektoru mobilitāte, tās tiesiskie aspekti un veicināšana; zinātniskās darbības izvērtēšana.

  Nozīmīgākie projekti

  2008-2011 - 7. IP projekts - Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūta pētnieciskā potenciāla realizēšana Eiropas Pētniecības telpā (WOOD-NET), projekta tehniskais vadītājs, 2005-2008 - 6. IP projekts “Latvijas Pētnieku mobilitātes centrs: izveidošana un darbība (RESMOB-LATVIA)”, projekta vadītājs.

  Papildus informācija

  No 2014 - Nacionālais pārstāvis FET-ERC-MSCA Programmu komitejā (Izglītības un zinātnes ministrijas nominācija) No 2008 - Dalība Eiropas Pētniecības un Tehnoloģiju attīstības izvērtēšanas tīkla ekspertu grupā (European RTD Evaluation Network Expert Group (EuEvalNet))

  Nozīmīgākās publikācijas

  Kokorevičs, A., Kunda, I., Bundule, M. Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansējuma atdeve sociālekonomisko kategoriju kontekstā. - Rīga: Latvijas Zinātnes padome, 2014, 70 lpp. Kokorevics, A.; Gravitis, J.; Ozol'-Kalnin, V. The development of the investigation of the supermolecuar structure of lignin from the scaling viewpoint. Lignin as a fractal (Review) (Translation). - Khimiya Drevesiny (Wood Chemistry), 1989, pp. 3-24 (translation re-prepared for distribution 11.03.2014). Kokorevics, A. Researchers' mobility: gathering of information and assessment of output. – In: Proceedings of the International Conference "Baltic Dinamics 2013", September 11-13, 2013, Riga, Latvia, pp. 123-130. Kokorevics, A., Bundule, M. Establishing of a national system for assessing the socioeconomic impact of R&D&I policies and activities: challenges and suggestions. – In: Proceedings of the International Conference "Baltic Dinamics 2013", September 11-13, 2013, Riga, Latvia, pp. 103. Andersons B., Kokorevics A. Improving Latvia’s wood research capabilities. - International Innovations, 2011, Iss. 1 (Food), pp. 83-85. Gravitis J., Abolins J., Kokorevics A. Integration of biorefinery clusters towards Zero emissions. – Environ. Eng. Manag. J., 2008, Vol. 7, N 5, pp. 569-577.