Dr. ķīm. Juris Zoldners

Izglītība

1958. ķīmijas doktora grāds (Dr.chem). Latvijas universitāte, Ķīmijas fakultāte

Zinātniskās intereses un kompetence

Koksnes kompozītu materiāli, izmantojot dažāda tipa polimērus un sveķus. Hitozāna izmantošana pārtikā un celulozes kompozītu iegūšanai.  

Nozīmīgākie projekti

2019. LV KĶI grants. Kaņepju kompleksā pārstrāde un to produkti (HEMPWISDOM).  2017.- 2019. ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/010 "Inovatīvas levoglikozenona ieguves tehnoloģijas no lignocelulozes izstrāde" 2018. LV KĶI grants. Celulozes reģenerācija un modifikācija videi draudzīgu materiālu iegūšanai (RenModCell). 2014 – 2015. ERAF Projekts. Dabai draudzīga presētā papīra iepakojuma materiāla, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, izstrāde ar piedevām no atjaunojamiem dabas resursiem 

Nozīmīgākās publikācijas

Andze L., Zoldners J., Rozenberga L. Sable I., Skute M., Laka M., Vecbiskena L., Andzs M., Actins A.2018 Effect of molecular chitosan on recovered paper properties described by mathematic model. Cellulose Chemistry and Technology, 52 (9-10), 873-881.​ Laka M., Skute M., Janceva S., Fridrihsone V., Sable I., Vecbiskena L., Grinfelds U., Andze L., Zoldners J. 2017 Nanoparticle gels obtained from hardwood and softwood bark for reinforcing of paper. Materials Engineering, 267, 12-16.​ Vikele L., Laka M., Sable I., Rozenberga L., Grinfelds U., Zoldners J., Passas R., Mauret E. 2017 Effect of chitosan on properties of paper for packaging. Cellulose chemistry and technology, 51 (1-2), 67-73. Zoldners J., Kiseleva T. 2013 Modification of hemicelluloses with polycarboxylic acids, Holzforshung, 65(5), 567-571.